piątek, 19 lutego 2010 12:15

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu chcąc przybliżyć swoim Odbiorcom zasady rozliczeń za ciepło jakie obecnie obowiązują (w wyniku dostosowania struktur opłat do wymogów Prawa Energetycznego i rozporządzeń) przedstawia informację w tym zakresie.


Objaśnienia wybranych pojęć i skrótów użytych w tekście.

Prawo Energetyczne ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 oku (Dz. U. Nr 54, poz.348 i Nr 158 poz.1042, z 1998 r. Nr 94 poz. 594, Nr 106 poz. 668 Nr 162 poz. 1126 z 1999r. Nr 88 poz. 980, Nr 91 poz. 1042 i Nr 110 poz. 1255 z 2000r. Nr 43 poz. 489, Nr 48 poz. 555 i Nr 103 poz. 1099),

Rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 12 października 2000r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz.U.Nr 96, poz.1053),

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia i instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego do przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

indywidualny węzeł cieplny – węzeł cieplny zasilający jeden obiekt lub część obiektu,

instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do  transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach.

MPEC – MPEC Sp z o.o. w Mielcu – dystrybutor ciepła.

EC – Elektrociepłownia Mielec Spółka z o.o. – wytwórca ciepła.

Struktura opłat za ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej.

  1. Roczna opłata za zamówioną moc cieplną – która stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez Odbiorcę i ceny za zamówioną moc cieplną pochodzącej z taryfy wytwórcy - EC  w zł/MW. Opłata ta jest pobierana w 12 ratach miesięcznych. Wielkość mocy zamówionej określa Odbiorca ciepła wg dokumentacji budowlanej.
  2. Opłata za dostarczone ciepło – która stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i ceny ciepła pochodzącej z taryfy wytwórcy – EC w zł/GJ. Opłata ta jest pobierana w każdym miesiącu, w którym dostarczono ciepło. Ilość zużywanego ciepła mierzona jest licznikiem ciepła (układ pomiarowo-rozliczeniowy) zamontowanym na obiekcie.
  3. Opłata za nośnik ciepła – która stanowi iloczyn ustalonej na podstawie wskazań wodomierza ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełnienia i uzupełnienia jego ubytków w  instalacjach odbiorczych oraz ceny nośnika ciepła pochodzącej z taryfy wytwórcy - EC w zł/m3. Opłata ta jest pobierana w każdym miesiącu, w którym dostarczono nośnik ciepła. Ilość ubytków nośnika ciepła mierzona jest wodomierzem w węźle cieplnym.
  4. Roczna opłata stała za usługi przesyłowe – która stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez Odbiorcę i stawki opłaty za usługi przesyłowe dla grupy taryfowej, do której należy Odbiorca, pochodzącej z taryfy sprzedawcy - MPEC w zł/MW. Opłata ta jest pobierana w 12 ratach miesięcznych.
  5. Opłata zmienna za usługi przesyłowe – która stanowi iloczyn dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego i ceny ciepła pochodzącej z taryfy sprzedawcy – MPEC w zł/GJ. Opłata ta jest pobierana w każdym miesiącu, w którym dostarczono ciepło.

Opłaty z punktów od 1 do 3 pochodzą z taryfy wytwórcy tj. EC. Pozostałe z pozycji od 4 do 5 pochodzą z taryfy MPEC. W przypadku dostarczania ciepła z kotłowni gazowej zasilającej jeden lub więcej niż jeden obiekt, opłaty pochodzą z taryfy dla kotłowni gazowych MPEC Mielec.

W zależności od sposobu zasilania Odbiorcy w ciepło zróżnicowane są poszczególne stawki opłat z pozycji 4 i 5. Zróżnicowanie to zależy od zakwalifikowania Odbiorcy do odpowiedniej grupy taryfowej.

Wykaz grup taryfowych.

S1 –ciepło dostarczane jest z grupowego węzła cieplnego należącego do MPEC

S3 –ciepło dostarczane jest z indywidualnego węzła cieplnego należącego do MPEC

S4 –ciepło dostarczane jest do węzła cieplnego będącego własnością Odbiorcy

G –ciepło dostarczane jest z lokalnej kotłowni gazowej

Parametry dostarczanego ciepła i miejsce dostawy.

Ciepło w gorącej wodzie jest dostarczane do odbiorców przez:

  • miejską sieć ciepłowniczą do węzłów cieplnych (woda o maks. temperaturze zasilającej 120oC}
  • zewnętrzną instalacje odbiorczą za węzłem grupowym (woda o maks. temperaturze zasilającej  80oC)
  • lokalne kotłownie gazowe (woda o max temperaturze zasilającej 90oC)

Temperatura wody zasilającej regulowana jest w węzłach cieplnych lub źródłach w zależności od temperatury zewnętrznej, podane max temperatury odnoszą się do temperatury zewnętrznej –20oC. W większości przypadków MPEC dostarcza ciepło do węzła cieplnego w obiekcie lub bezpośrednio do instalacji obiektu. Eksploatacją instalacji odbiorczej w obiekcie zajmują się właściciele lub Administratorzy. Dla Odbiorców, z którymi MPEC ma podpisaną umowę na konserwację instalacji wewnętrznej świadczymy usługę obejmującą całość dostawy ciepła do samego grzejnika.

Dokumenty do pobrania

Taryfa dla ciepła 2021

  

Obowiązuje od 01-08-2021

Decyzja URE

Dodany Data 2021-07-05        Zmodyfikowany Data 2021-07-05      Rozmiar Wielkość 310.98 KB       Pobrano Download 72

Taryfa EC dla MPEC od 01.11.2020-31.10.2021

  

Obowiązuje od 01-11-2020 do 31-10-2021

Dodany Data 2020-10-13        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 446.04 KB       Pobrano Download 352

Taryfa 2019-2021

  

Obowiązuje od 01-12-2019 do 31-03-2021

Dodany Data 2019-11-26        Zmodyfikowany Data 2019-11-26      Rozmiar Wielkość 912.64 KB       Pobrano Download 585

Przedł. taryfy gazowej z 2020r do 31.01.2022

  
Dodany Data 2021-02-18        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 268.34 KB       Pobrano Download 113

Taryfa 2019 gaz

  

Obowiązuje od 01-02-2019r. do 31-01-2022r.

Dodany Data 2021-02-18        Zmodyfikowany Data 2021-02-18      Rozmiar Wielkość 281.63 KB       Pobrano Download 108

Poprawiony: poniedziałek, 05 lipca 2021 13:37
Liczba odsłon - 14328