Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz tabliczek pamiątkowych /ROZSTRZYGNIĘTY/
wtorek, 05 kwietnia 2022 07:34

Fundusz Spojnosci

Znak sprawy : 5-2022-PPU

Mielec 2022-04-04

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o. w Mielcu
ul. Grunwaldzka 3, 39 - 300 Mielec
tel. 17 788-89-50
fax 17 788-89-54
NIP: 817-16-67-258                                                                  REGON: 690515014

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz tabliczek pamiątkowych

 

 Postępowanie wyłączone jest ze stosowania ustawy PZP.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu dla zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych oraz
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności.

 

 

Niniejsze postępowanie związane jest z przetargiem pod nazwą:
„Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca”

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Oś priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

I. Zamawiający.

Zamawiającym jest:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
ul. Grunwaldzka 3
39-300 Mielec
tel. 177888950
NIP 817-16-67-258
REGON 690515014
BDO 000043088
KRS 0000081748 Sąd Rejonowy w Rzeszowie Kapitał zakładowy 8977500 PLN
www.mpec.mielec.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu dla zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych oraz z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – zasada konkurencyjności.

   

III.  Opis przedmiotu zamówienia

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i zamontowanie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach na terenie miasta Mielca:
      a).   Tablic informacyjnych i pamiątkowych – 2 sztuki o wymiarach 80 cm (wysokość) x 120 cm (szerokość),
      b).   Słupek nośny wraz z elementami mocującymi tablice – 2 sztuki.
2.    Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż tablic do słupków nośnych i posadowienie ich w terenie wraz z tablicami.
3.    Tablice informacyjne i pamiątkowe należy wykonać z blachy ocynkowanej, słupki nośne i elementy mocujące również mają być stalowe i ocynkowane.
4.    Przedmiot zamówienia, w szczególności zasady wykonania tablic oraz ich treść muszą być zgodne z Załącznikiem nr 1 do umowy o dofinansowanie pod nazwą Obowiązki Informacyjne Beneficjenta, który to załącznik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego SWZ.
5.    Informacje dotyczące Tytułu projektu, Całkowitej wartość projektu (PLN), Kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN), Nazwy beneficjenta i strona internetowa beneficjenta, które mają być umieszczone na tablicach, zostaną podane bezpośrednio wybranemu wykonawcy po wyborze oferty.
6.     Przedmiot zamówienia obejmuje usługę o kodach CPV niżej wymienionych:
       31523200 – 0 - Trwałe znaki informacyjne – wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych.

   

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 16-05-2022

   

V.  Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia:

1.    Zamawiający nie zastrzega szczególnych warunków udziału w postępowaniu
2.    Zamawiający wykluczy w nin. postępowaniu:
Wykonawców którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, lub też Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związanych z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorącymi udział w procesie oceny ofert,
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

      

VI.  Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą:

1.      Formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SWZ - wypełniony i podpisany przez wykonawcę składającego ofertę.
2.      Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 6

    

VII.      Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.      Oferta sporządzona w oparciu o Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ ma być sporządzona w języku polskim.
3.      Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
4.      Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji.
5.      Wszystkie zmiany naniesione w ofercie muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty
6.      Formularz oferty należy podpisać, a wszystkie strony oferty – w tym wszystkie załączniki muszą być parafowane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

    

VIII.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.    Ofertę należy złożyć w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec w pokoju nr 28 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 20-04-2022 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.
2.    Oferty zostaną otwarte w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec w pokoju nr 32 (Świetlica) o godz. 11 w dniu 20-04-2022 r. Otwarcie ofert jest jawne.
3.    Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.
4.    Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.
5.    Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
      a).     kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
      b).     firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

   

IX.   Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest „cena oferty”. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Cena oferty = (Cena najniższa / Cena oferty badanej) x 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

    

X.   Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1.      W niniejszym postępowaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2.      Niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem sprawy: 5-2022-PPU. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.
3.      Forma pisemna obowiązuje dla złożenia oferty wraz z załącznikami a także uzupełnień złożonych na wezwanie Zamawiającego.
4.    Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Andrzej Bakota. Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00, pod nr telefonu 17 788-89-74, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

    

XI. Termin związania ofertą.

1.      Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

    

XII. Unieważnienie postępowania i przyczyny odrzucenia oferty:

1.    Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy:
      1)    nie złożona zostanie żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
      2)    cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
      3)    wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
      4)    postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy ramowej.
2.   Zamawiający, podejmuje decyzję o odrzuceniu oferty, jeżeli oferta:
      1)    jest niezgodna z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu dla zamówień współfinansowanych ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych (zasada konkurencyjności) lub Wytycznymi, w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
      2)    jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

     

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do SWZ i zawiera on istotne postanowienia dla obu stron w sprawie nin. zamówienia.
Przewidywane zmiany jakie mogą nastąpić w umowie zostały zapisane we wzorze Umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

    

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

 1. W postępowaniu niniejszym Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych (odwołanie, skarga).
 2. Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku na skutek naruszenia postanowień nin. SWZ może złożyć skargę do Zarządu MPEC Sp. z o.o. w Mielcu w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym naruszeniu. Wykonawca, przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym, może zrzec się prawa do wniesienia skargi, informując o tym Zamawiającego. W tym wypadku, decyzja Zamawiającego staje się ostateczna.
 3. Zamawiający rozpoznaje skargę w terminie 2 dni od jej otrzymania, udzielając wykonawcy pisemnej odpowiedzi. Brak udzielenia odpowiedzi w terminie oznacza oddalenie zarzutów podniesionych w skardze.

    

XV. Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO:

1. Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 6 do specyfikacji.
3. Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego zamówienia. Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 5 do specyfikacji. Klauzula informacyjna RODO, dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ministra Inwestycji i Rozwoju (MIR), pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ 2014-2020) w związku, z którym to Programem, niniejsze zamówienie jest realizowane, w zakresie danych, których jest on Administratorem danych stanowi załącznik nr 4

    

Załączniki stanowiące integralną część SWZ:

zał. nr 1 - Załącznik do umowy o dofinansowanie pod nazwą Obowiązki Informacyjne Beneficjenta

  
Dodany Data 2022-04-05        Zmodyfikowany Data 2022-04-05      Rozmiar Wielkość 493.86 KB       Pobrano Download 122

zał. nr 2 - Formularz ofertowy

  
Dodany Data 2022-04-05        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 55 KB       Pobrano Download 197

zał. nr 3 - Wzór umowy

  
Dodany Data 2022-04-05        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 58.5 KB       Pobrano Download 122

zał. nr 4 - Klauzula informacyjna Instytucji Zarządzającej

  
Dodany Data 2022-04-05        Zmodyfikowany Data 2022-04-05      Rozmiar Wielkość 17.95 KB       Pobrano Download 139

zał. nr 5 - Klauzula informacyjna MPEC Sp. z o.o.

  
Dodany Data 2022-04-05        Zmodyfikowany Data 2022-04-05      Rozmiar Wielkość 18.17 KB       Pobrano Download 118

zał. nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

  
Dodany Data 2022-04-05        Zmodyfikowany Data 2022-04-05      Rozmiar Wielkość 22.51 KB       Pobrano Download 116

   

Informacja o złożonych ofertach

W związku ze złożonymi ofertami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz tabliczek informacyjnych”, znak sprawy: 5-2022-PPU, zgodnie z zapisami SWZ rozdział VIII ust. 5,informujemy:

1.   Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

      2916,00 zł netto

2.   Wykaz Firm które złożyły oferty w terminie:

2.1 Montownia Produkcji Reklam
      95-080 Tuszyn, Zofiówka; ul. Główna 88

 • Termin wykonania: zgodnie z SWZ
 • Okres gwarancji i w-ki płatności: zgodnie z SWZ

2.2   Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś
       56-120 Brzeg Dl., ul. Wilcza 8/1

 • Termin wykonania: zgodnie z SWZ
 • Okres gwarancji i w-ki płatności: zgodnie z SWZ

2.3  Pracownia Szyldów i Reklam s.c.
      T. Buśkiewicz, R. Czagowiec
      01-956 Warszawa, ul. Wrzeciono 48

 • Termin wykonania: zgodnie z SWZ
 • Okres gwarancji i w-ki płatności: zgodnie z SWZ

2.4 P.P.H.U Janusz Ciosek Wielka Reklama
      98-300 Wieluń, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 13

 • Termin wykonania: zgodnie z SWZ
 • Okres gwarancji i w-ki płatności: zgodnie z SWZ

2.5 Studio Echo Grzegorz Fryga
      67-200 Głogów, ul. Prusa 41

 • Termin wykonania: zgodnie z SWZ
 • Okres gwarancji i w-ki płatności: zgodnie z SWZ

2.6 Mcdn.pl sp. z o.o.
      39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

 • Termin wykonania: zgodnie z SWZ
 • Okres gwarancji i w-ki płatności : zgodnie z SWZ

2.7 Elektro-Szyld Wyrób i Montaż Reklam Wiesław Piasecki
      32-800 Brzesko; ul. Leg. Piłsudskiego 4a

 • Termin wykonania: zgodnie z SWZ
 • Okres gwarancji i w-ki płatności: zgodnie z SWZ

    

Zawiadomienie o wyborze oferty

W związku ze złożoną ofertą dotyczącą przetargu nieograniczonego na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych oraz tabliczek pamiątkowych znak sprawy: 5-2022-PPU, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta firmy:

Montownia Produkcja Reklam

95-080 Tuszyn, Zofiówka, ul. Główna 88lam

Oferta, którą wybrano spełnia wymagania SWZ i jest najkorzystniejsza w kryterium cena, która jest jedynym kryterium oceny ofert w tym postepowaniu przetargowym.

Poprawiony: poniedziałek, 09 maja 2022 13:59
Liczba odsłon - 424