Remont izolacji zewnętrznej wystającej części piwnic w budynku MPEC /ROZSTRZYGNIĘTY/
środa, 30 marca 2022 09:15

Znak sprawy: 3-2022-PPU

Mielec, 22.03.2022 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I.    Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie niniejsze jako zamówienie sektorowe którego wartość jest niższa od określonych progów unijnych prowadzone jest z wyłączeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych
z dnia 11 września 2019 r (Dz.U. 2019.2019).

    

II.    Dane dotyczące Zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
ul. Grunwaldzka 3
39-300 Mielec
NIP: 817-16-67-258
BDO 000043088
tel. 17 788 89 50
KRS 0000081748 Sąd Rejonowy w Rzeszowie Kapitał zakładowy 8977500 PLN
www.mpec.mielec.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

    

III.    Przedmiot zamówienia

1.    Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu izolacji zewnętrznej wystającej części piwnic w budynku MPEC Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 3, dz. Nr 1490/1 zgodnie z:

1)    Dokumentacja budowlana
2)    Przedmiar robót
3)    STWIORB

    

IV.    Opis przedmiotu zamówienia

1.    W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących robót:

1)    rozbiórkowych zewnętrznych
2)    ziemnych
3)    izolacyjnych zewnętrznych na stropie i ścianach
4)    drogowych zewnętrznych (odtworzenie nawierzchni z kostki wraz z podbudową)
5)    wentylacji nawiewnej piwnic – wykonanie 3 czerpni w stropie i wyprowadzenie ich ponad nawierzchnię z kostki brukowej na wysokość min. 50 cm. Czerpnie o średnicy DN 150 należy u góry zakończyć w sposób systemowy zabezpieczający przed przedostawaniem się deszczu do wnętrza, a na dole w formie „Z” 30 cm od posadzki.

2.    Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymaganiami załączonej dokumentacji budowlanej, Specyfikacji Warunków Zamówienia, STWIORB i Przedmiaru Robót. Wymienione poniżej dokumenty stanowią załączniki do SWZ:

1)    Zał. nr 1    Dokumentacja budowlana - oryginał do wglądu w siedzibie MPEC
2)    Zał. nr 2    Przedmiar robót
3)    Zał. nr 3    Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB)

3.    Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane o kodach CPV niżej wymienione:

•    45100000-8    przygotowanie terenu pod budowę
•    45200000-9    roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
•    45400000-1    roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.    Zakres zamówienia został szczegółowo określony w załącznikach nr 1,2,3 do SWZ.
5.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
6.    Oferta musi być podpisana przez osobę̨ upoważnioną̨ do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną̨ w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez pełnomocnika. Podpis osoby musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub uzupełniony pieczęcią̨ imienną). Jeżeli oferta podpisana będzie przez pełnomocnika do oferty należy załączyć́ pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone za zgodność́ z oryginałem przez notariusza.

    

V.    Termin wykonania zamówienia

Zamówienie ma być zrealizowane w okresie od 16 maja do 15 lipca 2022 r.

    

VI.    Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą:

1.    Na ofertę składają się:

1)    Formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ - wypełniony i podpisany przez wykonawcę składającego ofertę;
2)    Projekt umowy – załącznik nr 5
3)    Pisemna 5 letnia gwarancja na wykonaną robotę budowlaną – załącznik nr 6
4)    Klauzula informacyjna MPEC – załącznik nr 7
5)    Oświadczenie z wizji lokalnej – załącznik nr 8

    

VII.    Termin związania ofertą.

1.    Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2.    Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

    

VIII.    Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.    Nie dopuszcza się ofert wariantowych.
3.    Na ofertę składają się:

1)    Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ oraz pozostałe załączniki mają być sporządzone w języku polskim.
2)    Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.
3)    Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszego SWZ.
4)    Wszystkie zmiany naniesione w ofercie muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
5)    Formularz oferty należy podpisać, a wszystkie strony oferty – w tym wszystkie załączniki muszą być parafowane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

4.    Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane w niniejszym SWZ. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: Oferta na robotę budowlaną „Wykonanie robót budowlanych - remont izolacji zewnętrznej wystającej części piwnic budynku MPEC Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 3 znak sprawy 3-2022-PPU, nie otwierać przed 20 kwietnia 2022 roku”, oraz powinna posiadać dodatkowo nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz z numerami telefonów Wykonawcy i adresem e-mail, a także liczbę stron (należy określić ile stron znajduje się w opakowaniu).
5.    W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę za zgodność z oryginałem.
6.    Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.
7.    Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
8.    Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym w niniejszym zapytaniu o cenę.
    Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty należy na kopercie/opakowaniu dodatkowo umieścić odpowiednie zastrzeżenie „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. Na kopercie /opakowaniu należy podać nazwę i adres nadawcy.
9.    Oferta oraz załączniki nie podlegają zwrotowi po otwarciu.
10.    W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo to musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
11.    Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania przetargowego. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

   

X.    Miejsce i termin składania ofert

1.    Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Zamawiającego pok. 28 w terminie do dnia 20 kwietnia 2022 r., do godz.13.00 w kopercie opisanej adresem Zamawiającego i Oferenta a także nr sprawy 3-2022-PPU.
2.    Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż̇ następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert wskazując termin do ich złożenia, który jest dla Oferenta wiążący.

     

X.    Kryteria wyboru ofert

W niniejszym postepowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty.

    

XI.    Gwarancja

Wymagany okres gwarancyjny na przedmiot zamówienia wynosi 5 lat.

     

XII.    Inne informacje

Do kontaktu z oferentami upoważniony jest:
Pan Andrzej Bakota
tel. 17 788-89-74
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00.

    

XIII.    Informacja o formalnościach.

1.    Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje:

1)    o ofertach które wpłynęły,
2)    kwocie którą zamierza przeznaczyć
3)    wyborze oferty

2.    Zamawiający powiadomi pisemnie na wskazany w ofercie adres e-mailowy Oferenta o wyborze oferty wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się̨ o udzielenie zamówienia, wskazując nazwę̨ oraz siedzibę̨ firmy, której ofertę̨ wybrano.
3.    Zamawiający zawrze umowę̨ (załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego) z wybranym Oferentem po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. Termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego i jest dla Wykonawcy wiążący

     

XIV.    Inne zasady udziału w postępowaniu.

1.    Wizja lokalna. Wykonawcy przed złożeniem oferty mogą dokonać wizji lokalnej w terenie w celu pełnego rozeznania zakresu zamówienia (Załącznik nr 8) . Niedokonanie wizji przez Wykonawcę, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.

   

XV.    Termin płatności

1.    Termin płatności wynosi 30 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i wystawieniu faktury VAT oraz po podpisaniu protokołu odbioru materiału.

    

XVI.    Dodatkowe informacje

1.    Zamawiający poprawia w ofercie:

1)    oczywiste omyłki pisarskie;
2)    oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3)    inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – o czym niezwłocznie informuje Wykonawcę̨.

2.    Zamawiający odrzuca ofertę̨ jeżeli:

1)    zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2)    jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4)    Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu zamawiającego;
5)    wpłynęła po terminie składania ofert.
Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

3    Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli:

1)    nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
2)    cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3)    wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa.
4)    zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

    

Załączniki stanowiące integralną część SWZ

zał. nr 1 - Dokumentacja budowlana

  
Dodany Data 2022-03-30        Zmodyfikowany Data 2022-03-30      Rozmiar Wielkość 1.39 MB       Pobrano Download 152

zał. nr 2 - Przedmiar robót

  
Dodany Data 2022-03-30        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 43.03 KB       Pobrano Download 149

zał. nr 3 - STWIORB

  
Dodany Data 2022-03-30        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 1.26 MB       Pobrano Download 146

zał. nr 4 - Formularz ofertowy

  
Dodany Data 2022-03-30        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 89.41 KB       Pobrano Download 144

zał. nr 5 - Projekt umowy

  
Dodany Data 2022-03-30        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 56.52 KB       Pobrano Download 145

zał. nr 6 - Pisemna 5-letnia gwarancja

  
Dodany Data 2022-03-30        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 19.15 KB       Pobrano Download 139

zał. nr 7 - Klauzula informacyjna MPEC

  
Dodany Data 2022-03-30        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 14.46 KB       Pobrano Download 133

zał. nr 8 - Oświadczenie z wizji lokalnej

  
Dodany Data 2022-03-30        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 14.34 KB       Pobrano Download 135

    

Zawiadomienie o wyborze oferty

W związku ze złożoną ofertą dotyczącą przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych – remont izolacji zewnętrznej wystającej części piwnic budynku MPEC Sp. o.o. ul. Grunwaldzka 3, dz. Nr 1490/1 znak sprawy: 3-2022-PPU, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta firmy:

Firma Remontowo-Budowlana ROZBUD Kusek Zbigniew

Łysaków 295, 39-304 Czerminm

Oferta, którą wybrano spełnia wymagania SWZ i jest najkorzystniejsza w kryterium cena, która jest jedynym kryterium oceny ofert w tym postepowaniu przetargowym.

1. Wykaz Firm które złożyły oferty w terminie:

2.1 Firma Wykończeniowa Remont Expert Sławomir Dziuba
      39-300 Mielec, ul. Warneńczyka 9

 • Oferta: cena netto: 210.000,00zł
 • Termin wykonania: zgodnie z SWZ
 • Okres gwarancji i w-ki płatności: zgodnie z SWZ
 • Ofercie przyznano: 65,71 pkt

2.2 Zakład Remontowo-Budowlany MALBUD Józef Dolot
      39-300 Mielec, ul. Sękowskiego 4A/3

 • Oferta: cena netto: 148.900,00 zł
 • Termin wykonania: zgodnie z SWZ
 • Okres gwarancji i w-ki płatności: zgodnie z SWZ
 • Ofercie przyznano: 92,68 pkt

2.3 Firma Remontowo-Budowlana ROZBUD Kusek Zbigniew
      Łysaków 295, 39-304 Czermin

 • Oferta: cena netto: 138.000,00 zł
 • Termin wykonania: zgodnie z SWZ
 • Okres gwarancji i w-ki płatności: zgodnie z SWZ
 • Ofercie przyznano: 100 pkt


Poprawiony: środa, 11 maja 2022 12:04
Liczba odsłon - 427