Dostawa urządzeń i armatury do wykonania węzłów cieplnych. /ROZSTRZYGNIĘTY/
wtorek, 01 lutego 2022 14:02

 Mielec, dn. 01.02.2022 r

1-2022-PPU

 Zmiana terminu wykonania zamówienia zapytania o cenę

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia i termin dostawy.

Termin wykonania zamówienia
1. Dostawa loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3 w terminie do 50 dni od daty podpisania umowy.
2. Umowa zostanie podpisana w dacie wyznaczonej przez Zamawiającego, data nie będzie późniejsza niż data związania ofertą (okres 50 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

    

Zawiadomienie o zmianie we wzorze umowy

Dodano dodatkowy pkt 2 w par. 3 oraz w par.8 pkt 5

Par. 3 pkt 2 w brzmieniu:

Jeżeli dochowanie terminu o którym mowa w pkt 1, w odniesieniu do części zamówienia nieprzekraczającej 10 % całości zamówienia nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający może na uzasadniony wniosek Wykonawcy wyrazić zgodę na zmianę tegoż terminu dla określonej części zamówienia w formie aneksu do niniejszej umowy bez ponoszenia przez Wykonawcę konsekwencji niezachowania terminu.

Par. 8 pkt 5 w brzmieniu:

W związku z art. 11 o, Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Wykonawca oświadcza, iż nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz nie dokonuje rozliczeń z podmiotem mającym siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.


    Zawiadomienie o wydłużeniu terminu składania ofert w trybie zapytania o cenę

W związku z wpływem do Zamawiającego prośby Oferentów o wydłużenie terminu składania ofert, w związku z trudnościami produktowymi u dostawców:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 21 lutego 2022 r., do godz.13:00.

 Pozostałe zapisy zapytania o cenę pozostają bez zmian.


Zapytanie o cenę

Postępowanie niniejsze jako zamówienie sektorowe którego wartość jest niższa od określonych progów unijnych prowadzone jest z wyłączeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r (Dz.U. 2019.2019)

   

I.     Dane dotyczące Zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
ul. Grunwaldzka 3
39-300 Mielec
NIP: 817-16-67-258
BDO 000043088
tel. 17 788 89 50

   

II.    Przedmiot zamówienia

1.   Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń i armatury do wykonania węzłów cieplnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 dla zadania:

a)    Zadanie nr 1    MSM    Dworcowa 6 - cwu 74 kW
b.)   Zadanie nr 2    MSM    Dworcowa 8 - cwu 64 kW
c.)   Zadanie nr 3    MSM    Dworcowa 10 - cwu 63 kW
d.)   Zadanie nr 4    MSM    Grunwaldzka 11A - cwu 46 kW
e.)   Zadanie nr 5    MSM    Kossaka 4 - cwu 75 kW
f.)    Zadanie nr 6    MSM    Kossaka 6 - cwu 65 kW
g.)   Zadanie nr 7    MZBM  Dworcowa 3 - cwu 64 kW

2.   Oferty należy składać na poszczególne zadania osobno. Oferent może złożyć na jednym formularzu ofertowym oferty na dowolną ilość zadań przy czym na poszczególne zadania oferent może złożyć tylko jedna ofertę ( oferta musi zostać złożona w terminie w dwóch wymaganych formach ) i poszczególne oferty na poszczególne zadania musza zostać wycenione osobno.

3.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

4.  Oferta musi być podpisana przez osobę̨ upoważnioną̨ do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Oferenta określoną̨ w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez pełnomocnika. Podpis osoby musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub uzupełniony pieczęcią̨ imienną). Jeżeli oferta podpisana będzie przez pełnomocnika do oferty należy załączyć́ pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone za zgodność́ z oryginałem przez notariusza.

   

III.   Termin wykonania zamówienia

1.   Dostawa loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3 w terminie do 50 dni od daty podpisania umowy.

2.   Umowa zostanie podpisana w dacie wyznaczonej przez Zamawiającego, data nie będzie późniejsza niż data związania ofertą (okres 50 dni, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

3.   Konkretny termin podpisania umowy zostanie wskazany przez Zamawiającego i jest wiążący dla Wykonawcy

4.   Koszt i ryzyko dostawy po stronie Wykonawcy.

    

IV.   Miejsce i termin składania ofert

1.   Oferty w formie papierowej należy składać w sekretariacie Zamawiającego pok. 28 w terminie do dnia 16 lutego 2022 r. do godz.13.00. w kopercie opisanej adresem Zamawiającego i Oferenta a także nr sprawy 1-2022-PPU. Dodatkowo należy złożyć ofertę w formie elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Obie złożone oferty muszą być identyczne. Za skutecznie złożoną ofertę Zamawiający uznaje ofertę, która wpłynęła w terminie w obu wymaganych formach.

2.   Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż̇ następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

3.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zadać́ od Oferentów wyjaśnień́ dotyczących treści złożonych ofert.

   

V.    Kryteria wyboru ofert

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną oferty.

   

VI.   Gwarancja

Wymagany okres gwarancyjny na przedmiot zamówienia wynosi 2 lata.

   

VII.  Inne informacje

Do kontaktu z oferentami upoważniony jest:
mgr inż. Leszek Wójcik
tel.602 354 883, 17 788 89 70

   

VII.  Informacja o formalnościach.

1.   Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje:

1) o ofertach które wpłynęły,
2) kwocie którą zamierza przeznaczyć
3)wyborze oferty

2.      Zamawiający powiadomi pisemnie na wskazany w ofercie adres e-mailowy Oferenta o wyborze oferty wszystkich Oferentów, którzy ubiegali się̨ o udzielenie zamówienia, wskazując nazwę̨ firmy, siedzibę̨, której ofertę̨ wybrano.

3.      Zamawiający zawrze umowę̨ (załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego) z wybranym Oferentem po przekazaniu zawiadomienia o wyborze, ale nie później niż̇ w terminie związania ofertą. Termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego i jest dla Wykonawcy wiążący.

   

IX.   Termin płatności

Termin płatności wynosi 30 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i wystawieniu faktury VAT oraz po podpisaniu protokołu odbioru materiału.

   

X.    Dodatkowe informacje

1.        Zamawiający poprawia w ofercie:

1.1)    oczywiste omyłki pisarskie;
1.2)    oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
1.3)    inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – o czym niezwłocznie informuje Wykonawcę̨.

    

2.        Zamawiający odrzuca ofertę̨ jeżeli:

2.1)    zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2.2)    jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
2.3)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
2.4)    Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu zamawiającego;
2.5)    wpłynęła po terminie składania ofert lub wpłynęła tylko w jednej z wymaganych form ( tylko pisemnie lub tylko elektronicznie )

Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert. Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

    

3     Zamawiający unieważnia postepowanie, jeżeli:

3.1)    nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
3.2)    cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3.3)    wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa w tym Zamawiający nie będzie realizował inwestycji do której niezbędny jest zakup materiałów objętych niniejszym postępowaniem ;
3.4)    zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

Załączniki do zapytania o cenę

zał. nr 1 - Wykaz urządzeń i armatury na poszczególne węzły dla zadań – zał. nr. 1 dla zadania 1-7

  
Dodany Data 2022-02-01        Zmodyfikowany Data 2022-02-01      Rozmiar Wielkość 96.92 KB       Pobrano Download 184

zał. nr 2 - Formularz ofertowy 1-2022-PPU.doc

  
Dodany Data 2022-02-01        Zmodyfikowany Data 2022-02-10      Rozmiar Wielkość 42.5 KB       Pobrano Download 160

zał. nr 3 - wzór umowy 1-2022-PPU.doc

  
Dodany Data 2022-02-01        Zmodyfikowany Data 2022-02-11      Rozmiar Wielkość 75.5 KB       Pobrano Download 155

zał. nr 4 - Klauzula informacyjna MPEC.docx

  
Dodany Data 2022-02-01        Zmodyfikowany Data 2022-02-01      Rozmiar Wielkość 14.25 KB       Pobrano Download 149

   

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1
W związku z wprowadzeniem do sprzedaży nowego regulatora pogodowego Trovis 5578E, który pod względem funkcjonalności jest porównywalny do umieszczonego w zapytaniu regulatora Trovis 5576. Regulator ten posiada Interfejs RS-485 do komunikacji z magistralą modemową RTU lub magistralą obiektową, interfejs magistrali M-Bus i dodatkowo posiada jeszcze Interfejs ethernetowy do komunikacji z magistralą modemową TCP/IP. W związku z tym, prosimy o zgodę na zastosowanie Trovisa 5578E, czyli najnowszego typu regulatora w w/w postępowaniu

Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający wyraża zgodę na zamianę regulatora na Trovis 5578

   

Informacja o złożonych ofertach

1. W związku ze złożonymi ofertami dotyczącymi przetargu nieograniczonego na dostawa urządzeń i armatury do wykonania węzłów cieplnych, dla zadania:
a) Zadanie nr 1 MSM Dworcowa 6 - cwu 74 kW
b.) Zadanie nr 2 MSM Dworcowa 8 - cwu 64 kW
c.) Zadanie nr 3 MSM Dworcowa 10 - cwu 63 kW
d.) Zadanie nr 4 MSM Grunwaldzka 11A - cwu 46 kW
e.) Zadanie nr 5 MSM Kossaka 4 - cwu 75 kW
f.) Zadanie nr 6 MSM Kossaka 6 - cwu 65 kW
g.) Zadanie nr 7 MZBM Dworcowa 3 - cwu 64 kW
zgodnie z zapisami zapytania o cenę rozdz. VII pkt. 1 informujemy:
1. W terminie określonym w specyfikacji zapytania o cenę zostało złożone 2 oferty,
2. Wykaz Firm które złożyły oferty w terminie:

Zadanie nr 1
1) Metrolog Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków
Cena netto: 30976,73 zł
Podatek VAT: 23%
Cena brutto: 38101,38 zł
2) Basco 2 Sp. z o.o. sp.k. ul. Inwestorów 4, 39-300 Mielec
Cena netto: 30000,00 zł
Podatek VAT: 23%
Cena brutto: 36900,00 zł

Zadanie nr 2
1) Metrolog Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków
Cena netto: 24891,35 zł
Podatek VAT: 23%
Cena brutto: 30616,36 zł
2) Basco 2 Sp. z o.o. sp.k. ul. Inwestorów 4, 39-300 Mielec
Cena netto: 25290,00 zł
Podatek VAT: 23%
Cena brutto: 31106,70 zł

Zadanie nr 3
1) Metrolog Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków
Cena netto: 24891,35 zł
Podatek VAT: 23%
Cena brutto: 30616,35 zł
2) Basco 2 Sp. z o.o. sp.k. ul. Inwestorów 4, 39-300 Mielec
Cena netto: 25289,00 zł
Podatek VAT: 23%
Cena brutto: 31105,47 zł

Zadanie nr 4
1) Metrolog Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków
Cena netto: 24705,42 zł
Podatek VAT: 23%
Cena brutto: 30387,67 zł
2) Basco 2 Sp. z o.o. sp.k. ul. Inwestorów 4, 39-300 Mielec
Cena netto: 24691,00 zł
Podatek VAT: 23%
Cena brutto: 30369,93 zł

Zadanie nr 5
1) Metrolog Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków
Cena netto: 25134,05 zł
Podatek VAT: 23%
Cena brutto: 30914,88 zł
2) Basco 2 Sp. z o.o. sp.k. ul. Inwestorów 4, 39-300 Mielec
Cena netto: 25346,00 zł
Podatek VAT: 23%
Cena brutto: 31175,58 zł

Zadanie nr 6
1) Metrolog Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków
Cena netto: 24891,35 zł
Podatek VAT: 23%
Cena brutto: 30616,36 zł
2) Basco 2 Sp. z o.o. sp.k. ul. Inwestorów 4, 39-300 Mielec
Cena netto: 25305,00 zł
Podatek VAT: 23%
Cena brutto: 31125,15 zł

Zadanie nr 7
1) Metrolog Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków
Cena netto: 24891,35 zł
Podatek VAT: 23%
Cena brutto: 30616,36 zł
2) Basco 2 Sp. z o.o. sp.k. ul. Inwestorów 4, 39-300 Mielec
Cena netto: 24841,00 zł
Podatek VAT: 23%
Cena brutto: 30554,43 zł

    

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający w oparciu o złożone oferty cenowe uznał, iż ofertą z najniższą ceną dla poszczególnego zadana jest oferta firmy, jak niżej, i w związku z tym te oferty zostały wybrane.

Zadanie nr 1
Basco 2 Sp. z o.o. sp.k. ul. Inwestorów 4, 39-300 Mielec

Oferta: cena netto:          30000,00 zł
Podatek VAT:                 23%
Cena brutto:                    36900,00 zł

Zadanie nr 2
Metrolog Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków

Oferta: cena netto:         24891,35 zł
Podatek VAT:                   23%
Cena brutto:                   30616,36 zł

 Zadanie nr 3
Metrolog Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków

Oferta: cena netto:         24891,35 zł
Podatek VAT:                   23%
Cena brutto:                   30616,35 zł

Zadanie nr 4
Basco 2 Sp. z o.o. sp.k. ul. Inwestorów 4, 39-300 Mielec

Oferta: cena netto:         24691,00 zł
Podatek VAT:                   23%
Cena brutto:                   30369,93 zł

Zadanie nr 5
Metrolog Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków

Oferta: cena netto:         25134,05 zł
Podatek VAT:                   23%
Cena brutto:                   30914,88 zł

Zadanie nr 6
Metrolog Sp. z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków

Oferta: cena netto:         24891,35 zł
Podatek VAT:                   23%
Cena brutto:                   30616,36 zł

Zadanie nr 7
Basco 2 Sp. z o.o. sp.k. ul. Inwestorów 4, 39-300 Mielec

Oferta: cena netto:         24841,00 zł
Podatek VAT:                   23%
Cena brutto:                   30554,43 zł

Poprawiony: wtorek, 05 kwietnia 2022 14:22
Liczba odsłon - 432