środa, 07 kwietnia 2021 15:02

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność MPEC Sp. z o.o. w Mielcu
39-300 Mielec, ul. Grunwaldzka 3


Sprzedawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki   Cieplnej  sp. z o.o. w Mielcu  z siedzibą w Mielcu, kod pocztowy 39-300, przy ul. Grunwaldzkiej 3

Przedmiot Przetargu – niezabudowana nieruchomość  położona w Mielcu, obręb Smoczka, nr działki 750, powierzchnia działki 3379 m2, nr KW 42.968.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  44 000 zł netto (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych). Do ceny zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki VAT 23%, stosowanie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23).

Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg - działka nr 750” w siedzibie MPEC Sp. z o.o. w Mielcu przy ul. Grunwaldzkiej 3, biuro obsługi klienta, do dnia  16 kwietnia  2021 roku do godziny 10.00.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

  1. datę i miejsce sporządzenia,
  2. imię, nazwisko, adres zamieszkania oferenta, a jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - nazwę (firmę), adres siedziby i adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) oraz REGON, NIP, oferta musi zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji zgodnie z przepisami prawa
  3. oferowaną cenę nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza.

Do oferty należy załączyć:

  1. aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji - wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert (dot. przedsiębiorców),
  2. przy spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością udokumentowanie spełnienia wymogów Art. 228, a w przypadku spółek akcyjnych udokumentowanie spełnienia wymogów Art. 393 kodeksu spółek handlowych,
  3. oświadczenie oferenta o tym, że zapoznał się z treścią ogłoszenia, przedmiotem i warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego stanem prawnym i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
  5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2021 roku w siedzibie Spółki o godzinie 11.00.

Wybrana zostanie oferta, która zawierać będzie najwyższą cenę. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują taką samą cenę.

Termin związania ofertą 60 dni od dnia złożenia oferty

W przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Sprzedający ma prawo wybrać kolejną ofertę z ceną najwyższą nie niższą niż cena wywoławcza.

Uczestnik, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przystąpić do aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości w terminie wskazanym przez MPEC, nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wyboru oferty.

Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do dokonania wpłaty pełnej ceny wynikającej z przetargu, przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ze skutkiem rozporządzającym.

Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.

Na sprzedawanej działce ustanowiona jest służebność gruntowa przejazdu i przechodu w pasie o szerokości 5m oraz służebność przesyłu dla sieci wodociągowej należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w pasie o szerokości 5 m

Kupujący zobowiązany będzie w umowie kupna-sprzedaży nieruchomości ustanowić nieodpłatnie służebność przesyłu dla sieci ciepłowniczej należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, w pasie o szerokości 4 m zgodnie z mapa załączona do niniejszego ogłoszenia

Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu lub zmiany jego warunków bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i sprzedawanej nieruchomości można uzyskać telefonicznie, tel. 17 788 89 69, 602 196 010 w godz. 7-15 lub mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Niniejsze ogłoszenie wraz z mapą działki oraz informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych opublikowane jest na stronie www.mpec.mielc.pl w zakładce przetargi.

Oferent zobowiązuje się do wykonania wobec osób, których dane udostępnił Sprzedającemu, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO.  

Oferty nie spełniające wymagań zawartych w niniejszym ogłoszeniu zostaną odrzucone.

Załączniki:

mapa dz.750 skan

  
Dodany Data 2021-04-07        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 1.62 MB       Pobrano Download 61

mapa dz.750 służebność przejazdu

  
Dodany Data 2021-04-07        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 1.3 MB       Pobrano Download 44

MPEC-mapa geoportal 2020_1

  
Dodany Data 2021-04-07        Zmodyfikowany Data 2021-04-07      Rozmiar Wielkość 387.91 KB       Pobrano Download 55

Klauzula informacyjna MPEC

  
Dodany Data 2021-04-12        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 203.55 KB       Pobrano Download 17

Poprawiony: poniedziałek, 19 kwietnia 2021 11:09
Liczba odsłon - 137