wtorek, 10 listopada 2020 09:41

Mielec, dnia 09.11.2020

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność MPEC Sp. z o.o. w Mielcu39-300 Mielec, ul. Grunwaldzka 3

Sprzedawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki   Cieplnej  sp. z o.o. w Mielcu  z siedzibą w Mielcu, kod pocztowy 39-300, przy ul. Grunwaldzkiej 3

Przedmiot Przetargu – niezabudowana nieruchomość  położona w Mielcu, obręb Smoczka, nr działki 750, powierzchnia działki 3379 m2, nr KW 42.968.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  56 424,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote). Do ceny zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki VAT 23%, stosowanie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 t.j. z dnia 2020.01.23).

Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg - działka nr 750” w siedzibie MPEC Sp. z o.o. w Mielcu przy ul. Grunwaldzkiej 3, biuro obsługi klienta, do dnia 30 listopada 2020 roku do godziny 10.00.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:

  1. datę i miejsce sporządzenia,
  2. imię, nazwisko, adres zamieszkania oferenta, a jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - nazwę (firmę), adres siedziby i adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby) oraz REGON, NIP,
  3. oferowaną cenę nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza.

Do oferty należy załączyć:

  1. aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji - wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert (dot. przedsiębiorców),
  2. przy spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością udokumentowanie spełnienia wymogów Art. 228, a w przypadku spółek akcyjnych udokumentowanie spełnienia wymogów Art. 393 kodeksu spółek handlowych,
  3. kopię lub potwierdzenie przelewu wadium,
  4. wskazanie nr rachunku, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia oferty,
  5. oświadczenie oferenta o tym, że zapoznał się z treścią ogłoszenia, przedmiotem i warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  6. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, jego stanem prawnym i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
  7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania oraz ochrony danych osobowych 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2020 roku w siedzibie Spółki o godzinie 11.00.

Wybrana zostanie oferta, która zawierać będzie najwyższą cenę. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferują taką samą cenę.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium przed przystąpieniem do przetargu w kwocie 5 000 zł najpóźniej do dnia 30 listopada 2020, do godziny 10.00 na rachunek bankowy sprzedającego o nr 72 1160 2202 0000 0000 6076 3218 Bank Millenium S.A. Wadium zwraca się niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni po zamknięciu, unieważnieniu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Sprzedawcy, jeżeli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy.

Termin związania ofertą 60 dni od dnia złożenia oferty

W przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Sprzedający ma prawo wybrać kolejną ofertę z ceną najwyższą nie niższą niż cena wywoławcza.

Uczestnik, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przystąpić do aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości w terminie wskazanym przez MPEC, nie później niż w ciągu 21 dni od dnia wyboru oferty.
Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do dokonania wpłaty pełnej ceny (pomniejszonej o wpłacone wadium) wynikającej z przetargu, przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości ze skutkiem rozporządzającym.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca nieruchomości.

Na sprzedawanej działce ustanowiona jest służebność gruntowa przejazdu i przechodu o szerokości 5 m. Z uwagi na znajdującą się na działce sieć ciepłowniczą należącą do sprzedającego oraz sieć wodociągową należącą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. kupujący zobowiązany będzie w umowie kupna-sprzedaży nieruchomości ustanowić służebność przesyłu dla tych sieci za jednorazowym wynagrodzeniem wynoszącym: 1 000 zł brutto dla służebności przesyłu dla sieci ciepłowniczej, 100 zł brutto dla służebności przesyłu dla sieci wodociągowej. Służebność dla obu sieci określona jest na załączonej mapie pasem koloru różowego o szerokości 4,0 m.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu lub zmiany jego warunków bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i sprzedawanej nieruchomości można uzyskać telefonicznie, tel. 17 788 89 69, 602 196 010 w godz. 7-15 lub mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Oferent zobowiązuje się do wykonania wobec osób, których dane udostępnił Sprzedającemu, obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 lub art. 14 RODO. 
Oferty nie spełniające wymagań zawartych w niniejszym ogłoszeniu zostaną odrzucone.

mapa Geoportal

  
Dodany Data 2020-11-10        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 387.91 KB       Pobrano Download 199

mapa MPEC

  
Dodany Data 2020-11-10        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 2.16 MB       Pobrano Download 131

mapa służebność

  
Dodany Data 2020-11-13        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 1.3 MB       Pobrano Download 101

Poprawiony: poniedziałek, 19 kwietnia 2021 11:09
Liczba odsłon - 321