Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy przy ul. Modrzejewskiej - unieważniony
środa, 14 października 2020 09:53

Fundusz Spojnosci

Znak sprawy: 1-2020-POIS.1

Mielec 2020-10-01

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o. w Mielcu
ul. Grunwaldzka 3, 39 - 300 Mielec
tel. 17 788-89-50

NIP: 817-16-67-258                                                                  REGON: 690515014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na robotę budowlaną

Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca

 

Zad. POIS 1. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy przy ul. Modrzejewskiej.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa i zmniejszenie emisyjności gospodarki 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu,

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu dla zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 I.       Zamawiający.

Zamawiającym jest:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
ul. Grunwaldzka 3; 39-300 Mielec
tel. 177888950
NIP 817-16-67-258
REGON 690515014
KRS 0000081748 Sąd Rejonowy w Rzeszowie Kapitał zakładowy 8977500 PLN
www.mpec.mielec.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   

II.          Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu dla zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych (zasada konkurencyjności) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

   

III.          Opis przedmiotu zamówienia

 1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy zrealizować budowę podziemnych odcinków osiedlowych sieci ciepłowniczych z przyłączami do budynków mieszkalnych z rur preizolowanych z izolacją standardową i z instalacją alarmową  impulsową, ułożenie rur i studzienek teletechnicznych wzdłuż sieci ciepłowniczej i przyłączy, łączące budynki do wykonania monitoringu.
 2. Wykonawca zobowiązany jest:
  1. Wykonać przedmiot zamówienia w terminie podanym w Rozdziale IV SIWZ.
  2. Zabezpieczyć teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosić pełną odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przejęcia do dnia przekazania właścicielowi nieruchomości.
  3. Wykonać roboty geodezyjne (tyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  4. Wykonawca musi dostarczyć przed wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodetę rzędne wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
  5. Wykonać odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzić do stanu pierwotnego teren robót oraz teren niebędący terenem budowy, a związany z tymi robotami (dotyczy dróg dojazdowych, chodników i trawników oraz innych elementów, które wymagają przywrócenia do stanu pierwotnego) oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe, które należy przekazać Zamawiającemu.
  6. Prace w obrębie kabli elektroenergetycznych, oświetleniowych, kabli i kanalizacji teletechnicznych, kolektorów deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociągowych oraz innych urządzeń uzbrojenia terenu wykonać pod nadzorem właścicieli uzbrojenia oraz uzyskać stosowne protokoły odbiorowe, które należy przekazać Zamawiającemu.
  7. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego i naziemnego, jak również ponosi wszelkie koszty związane z przebudową infrastruktury podziemnej, która koliduje z przebudowywaną siecią (w tym również uzbrojenia niezaewidencjonowanego w Projekcie Zagospodarowania Terenu).
  8. Opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ.
  9. Wykonać badania radiograficzne 100% spoin zgodnie z wymaganiami w załączniku nr 3 - STWIORB, rozdział 5, pkt 5.5 „spawanie stalowych rur przewodowych.
  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli połączeń spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli radiograficznej losowo wybranych połączeń.
  11. Wszystkie połączenia spawane bez względu na średnicę rurociągu wykonane zostaną poprzez spawanie metodą TIG w osłonie argonu.
  12. Wszelkie materiały powstałe z demontażu istniejącej sieci kanałowej zdemontowane nawierzchnie dróg i chodników, nadwyżki mas ziemi należy zagospodarować, zutylizować we własnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z przepisami wykonawczymi. Kopie kart przekazania odpadów doręczyć zamawiającemu.
  13. Zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i ich układy korzeniowe niepodlegających wycince, a będące w pasie prowadzenia robót.
  14. Spisać protokoły wejścia w teren z władającymi działkami oraz po zakończeniu robót protokołów oddania terenu budowy władającym działkami, sporządzonych przy współudziale Inspektora nadzoru Zamawiającego. Protokoły należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego/ dokumentacji odbiorowej
  15. Ubezpieczyć teren budowy oraz roboty od wszystkich ryzyk, które mogą zaistnieć w czasie realizacji przedmiotu zamówienia na cały okres jego realizacji. Przez ubezpieczenie od wszystkich ryzyk rozumie się ubezpieczenie obejmujące ochroną ubezpieczeniową wszelkie szkody materialne w przedmiocie umowy o wykonanie robót budowlanych wywołane przez zdarzenie losowe (takie jak np. ogień, huragan, powódź), czyli zniszczenie lub uszkodzenie materiałów budowlanych i montowanych urządzeń oraz zniszczenie lub uszkodzenie powodujące konieczność odtworzenia robót i naprawy lub wymiany wznoszonych obiektów albo montowanych urządzeń. Rozumie się przez to również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym ruchem pojazdów mechanicznych.
  16. Uzyskać na własny koszt stosowne zezwolenia zarządcy dróg dotyczące transportu materiałów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia do i z terenu budowy oraz zezwolenie na zajęcie pasa drogowego podczas wykonywania prac oraz opracuje i zatwierdzi projekty organizacji ruchu.
  17. Dostarczyć Zamawiającemu kopię protokołu z odbioru terenu po robotach z zarządcą dróg.
 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, wymaganiami niniejszej SIWZ i STWIORB. Wymienione poniżej dokumenty stanowią załączniki do SIWZ:
  • Projekt budowlany – zał. nr 1 i 1.1, oryginał do wglądu w siedzibie MPEC, pok. nr 16
  • Przedmiary – zał. nr 2.1, 2.2 i 2.3,
  • STWIORB – zał. nr 3
 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu równoważnego, pod warunkiem spełniania przez oferowany system rur preizolowanych warunków technicznych określonych w STWIORB – zał. nr 3.
 5. Wymagana gwarancja na proponowany system rur i pozostałych elementów preizolowanych, na okres minimum 10 lat oraz na wykonane roboty minimum 5 lat.
 6. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane o kodach CPV niżej wymienione:
  • 45000000-7 roboty budowlane
  • 45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę
  • 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
  • 45231000-5 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
  • 45231110-9 roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów
  • 45232140-5 roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
  • 45233000-9 roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
  • 45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
  • 45236000-0 wyrównanie terenu
 7. Zakres zamówienia został szczegółowo określony w projekcie budowlanym, załącznik nr 1 do SIWZ, który jest również dostępny do wglądu w formie papierowej w siedzibie zamawiającego.

  

IV.          Termin wykonania zamówienia:

Zamówienia ma być zrealizowane w okresie od 10 maja do 31 sierpnia 2021.

   

V.          Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-        nie podlegają wykluczeniu
-        spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w niniejszym rozdziale SIWZ

1.    Podstawy wykluczenia.
Podstawy wykluczenia z postępowania opisano w Rozdziale VII nin. SIWZ.
2.    Warunki udziału w postępowaniu jakie muszą spełnić łącznie Wykonawcy dotyczą:

 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
 3. zdolności technicznej lub zawodowej

1)     W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Zamawiający nie określa tych warunków.
2)     W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że:
     a)  posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 400.000 PLN, składając informację z banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
     b)  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000 PLN, składając opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający to ubezpieczenie.
3)     W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zapewniającymi wykonanie zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że:
     a)   wykonał w okresie ostatnich 5 lat (słownie: pięciu) przed datą złożenia oferty (rozpoczęcie i zakończenie budowy) przynajmniej 3 (słownie: trzy) roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci preizolowanych i przyłączy w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i wartości co najmniej 400.000 zł brutto każda - przedkładając Wykaz wykonanych robót wraz z dowodami dotyczącymi tych robót, określającymi czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (Załącznik Nr 6)
     b)   Wykonawca musi dysponować Kierownikiem budowy posiadającym wymagane prawem uprawniana budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci oraz posiadającym prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej we wskazanym zakresie. Przez wymagane prawem uprawnienia rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów (Dz.U.2019.831).
     c)   Wobec osób z krajów członkowskich Unii Europejskiej wymaga się posiadania odpowiedniej decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych i przysługiwania prawa wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obejmujących prawo do kierowania robotami budowlanymi w specjalności obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych.

     

VI.          Inne zasady udziału w postępowaniu.

1.      Wizja lokalna. Wykonawcy przed złożeniem oferty mogą dokonać wizji lokalnej w terenie w celu pełnego rozeznania zakresu zamówienia (Załącznik nr 7) . Niedokonanie wizji przez Wykonawcę, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie.

2.      Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnikiem powinien być jeden z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

3.     Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 2.

4.     Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 2, została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

5.    W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w Rozdziale V ust. 2.2 i ust. 2.3) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy wspólnie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII.

6.    Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.    W przypadku, gdy Wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach określonych w ust. 6, Wykonawca musi wykazać, iż podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu na zasadach opisanych w Rozdziale VII.

8.    Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

9.    W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

10.  Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

11.   Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 6, (tj. podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawca polega) nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia.

12.   Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

13.   Wykonawca wypełni i załączy wszystkie formularze załączone do niniejszej specyfikacji oraz załączy wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziałach VIII, IX i X.

14.  Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

   

VII.       Podstawy wykluczenia.

1. Zamawiający wykluczy w nin. postępowaniu:

 1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 2. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 3. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub, który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
 4. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 5. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 6. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
 7. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 8. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369 t.j), złożyli odrębne wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 9. Wykonawców którzy są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, lub też Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związanych z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorącymi udział w procesie oceny ofert,
  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

    

VIII.          Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 1. W celu wstępnego wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć:
  1. oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 4,
  2. oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 5.
 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
 3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o których mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt. 2) SIWZ – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia następujących dokumentów:
  1. Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości minimum 400.000 PLN,
  2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1.000.000 PLN,
  3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, Zamawiający może dopuścić złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanych wyżej warunków udziału.
 4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt. 3) SIWZ – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia następujących dokumentów:
  1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych określa Załącznik nr 6 do nin. SIWZ.
  2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do kierowania robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia.
 5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
  1. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
  4. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
   Oświadczenie to Wykonawca składa w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o wykonawcach i złożonych przez nich ofertach, o której mowa w Rozdziale XV ust. 5 SIWZ.
 6. W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców każdy z nich musi złożyć dokumenty wymienione w ust. 5 pkt 1 do pkt 6, lub odpowiadające im dokumenty wymienione w Rozdziale IX.
 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów złożył w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w ust. 5 pkt 1 do pkt 6, lub odpowiadające im dokumenty wymienione w Rozdziale IX.

    

IX.   Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zagranicznego.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VII SIWZ – Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 5, p.1) i 2):

 1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
  Przepis ust. 3 stosuje się.
 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

   

X.          Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą:

 1. Na ofertę składają się:
  1. Formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ - wypełniony i podpisany przez wykonawcę/lub wykonawców wspólnie składających ofertę;
  2. Oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 i 5 do SIWZ .
 2. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane i urządzenia spełniają wymagania określone przez zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
  1. Dokumenty i informacje dotyczące proponowanego systemu rur preizolowanych wymienione w STWIORB – zał. nr 3, będące podstawą do dokonania oceny technicznej.
  2. Oświadczenie producenta proponowanego systemu preizolowanego i Wykonawcy o zapewnieniu nieodpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie umożliwiającym uzyskanie uprawnień, dających możliwość sprostania wymogom gwarancyjnym producenta.
 3. Oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 1 i 2 Wykonawca składa wraz z ofertą:
  1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów, w sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów
  2. Pełnomocnictwo, w przypadku złożenia wspólnej oferty
  3. Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej z przedstawicielem Zamawiającego potwierdzone przez Zamawiającego, jeżeli taka wizja na dobrowolny wniosek Wykonawcy została przeprowadzona – Załącznik nr 7
  4. Warunki gwarancji i serwisu na system rur preizolowanych (wymagana gwarancja na proponowany system rur i pozostałych elementów preizolowanych na okres minimum 10 lat oraz na wykonane roboty minimum 5 lat) – Załącznik nr 8
  5. Wykaz robót wraz z referencjami – Załącznik nr 6
  6. Współczynnik przewodzenia ciepła pianki poliuretanowej przed starzeniem mierzony w temperaturze +50 0C nie może być większy niż 0,0260 W/mK. Do oferty należy załączyć badania współczynnika przewodzenia ciepła przed starzeniem wykonane na rurze producenta systemu preizolowanego przez niezależne laboratorium badawcze, zgodnie z wymogami norm PN-ISO 8497:1999 oraz PN-EN 253:2009, w co najmniej trzech temperaturach rury badawczej 80+/- 10°C, w odniesieniu pośredniej temperatury izolacji t = 50°C. Badania winny być przeprowadzone na rurze producenta oferowanego systemu rur preizolowanych.

   

XI.       Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1.      W niniejszym postępowaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

2.      Niniejsze postępowanie oznaczone jest znakiem sprawy: 1-2020-POIS.1. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten znak we wszystkich kontaktach z Zamawiającym.

3.      Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

4.      Wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane drogą elektroniczną będą traktowane jako złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy przed upływem oznaczonego terminu.

5.      Forma pisemna obowiązuje dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym innych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VIII i Rozdziale IX SIWZ, a także uzupełnień złożonych na wezwanie Zamawiającego.

6.      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający pozostawia wniosek bez rozpoznania.

7.      Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej.

8.      Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na własnej stronie internetowej.

9.      Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6.

10.   Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej.

11.   Wszelkie dokumenty, które Zamawiający zobowiązany jest opublikować na stronie internetowej dostępne będą pod adresem: www.mpec.mielec.pl.

12.   Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest
mgr inż. Leszek Wójcik - telefon 17 788 89 70, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

13.   Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00.

   

XII.          Wymagania dotyczące wadium.

1.      Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2.      Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i nie może zawierać zapisów ograniczających możliwość zrealizowania praw przysługujących Zamawiającemu zgodnie z ust. 4 pkt. 5). Wadium może być wniesione w:
     a.   pieniądzu - przelew na konto MPEC Spółka z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec, Bank Millennium S.A. 72116022020000000060763218, z opisem identyfikującym niniejsze postępowanie, z podaniem znaku sprawy
1-2020-POIS.1. Warunkiem uznania wpłaty wadium będzie wpływ przekazanych środków na rachunek MPEC Sp. z o.o. w Mielcu przed upływem terminu składania ofert. Zaleca się dołączyć do oferty dokument potwierdzający wpłatę wadium.
     b.   poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
     c.   gwarancjach bankowych,
     d.   gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.      W przypadku, gdy Wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, wymienionej w ust. 2 pkt b-d, oryginał dokumentu wadium wystawionego na rzecz Zamawiającego należy złożyć wraz z ofertą.

4.      W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać co najmniej następujące elementy:

     1)    nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

     2)    określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

     3)    kwotę gwarancji,

     4)    termin ważności gwarancji,

     5)    zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w przypadkach, gdy:

          a)     Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia lub uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

         b)     Wykonawca którego ofertę wybrano:

·      odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

·      nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

·      zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5.      Wadium wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie innej niż pieniężna, musi być wystawione na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (czyli nie na jednego, ani kilku spośród nich).

6.    Postanowienia ust. 4 stosuje się również do poręczeń określonych w ust.2b).

7.    Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), w wymaganej wysokości lub w innej niż dopuszczalna formie, zostanie odrzucona.

8.      Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 9.

9.      Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10.   Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, do wyjaśnienia lub uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

12.   Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

     a.   odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

     b.   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

     c.   zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

     

XIII.          Termin związania ofertą.

1.      Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.      Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.      Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.      Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

   

XIV.          Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.      Oferta sporządzona w oparciu o Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ oraz pozostałe załączniki mają być sporządzone w języku polskim.

3.      Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

4.      Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

5.      Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji.

6.      Wszystkie zmiany naniesione w ofercie muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

7.      Formularz oferty należy podpisać, a wszystkie strony oferty – w tym wszystkie załączniki muszą być parafowane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: Oferta na robotę budowlaną „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca”, zad. POIS 1. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy przy ul. Modrzejewskiej, nr sprawy 1-2020-POIS.1, nie otwierać przed 1 grudnia 2020 roku” oraz powinna posiadać dodatkowo nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz z numerami telefonów Wykonawcy i adresem e-mail, a także liczbę stron (należy określić ile stron znajduje się w opakowaniu).

8.      W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę za zgodność z oryginałem.

9.      Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10.   Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

11.   Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ.
       Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio ust. 8. Na kopercie/opakowaniu należy dodatkowo umieścić odpowiednie zastrzeżenie „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”. Na kopercie /opakowaniu należy podać nazwę i adres nadawcy.

12.   Oferta oraz załączniki nie podlegają zwrotowi po otwarciu.

13.   W przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo to musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

14.   Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyników postępowania przetargowego. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

   

XV.          Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.      Ofertę należy złożyć w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec w pokoju nr 28 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 1 grudnia 2020 roku pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (oferta musi fizycznie znaleźć się w pokoju nr 28, nie jest wystarczające nadanie jej w polskiej placówce pocztowej itp.).

2.      Oferty zostaną otwarte w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec w pokoju nr 32 (świetlica) o godzinie 1100 w dniu 1 grudnia 2020 roku. Otwarcie ofert jest jawne.

3.      Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.

4.      Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5.      Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)  firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)  ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

   

XVI.          Opis sposobu obliczenia ceny.

1.      Podana w ofercie cena, będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i jego prawidłowego ukończenia. Zaoferowane wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia (tzn. nie może zostać podwyższone), chociażby w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

2.      Cenę oferty należy wyliczyć w polskich złotych (PLN), cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ zgodnie z postanowieniami SIWZ w szczególności z Rozdziałem III SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem warunków realizacji, w tym okresu gwarancji i rękojmi, kosztów wszystkich uzgodnień, kosztów związanych z ubezpieczeniem a także innymi kosztami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności zgodnie z Rozdziałem XXI niniejszej SIWZ (Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy). Wszelkie prace lub czynności nieopisane w SIWZ, a niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy traktować jako oczywiste i wliczyć do ceny oferty. Wynagrodzenie Wykonawcy powinno uwzględniać także wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

3.      W Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ należy podać cenę ofertową w PLN, w kolejności netto, stawka i należny podatek VAT i brutto, cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń za wykonany przedmiot zamówienia w obcej walucie.

4.      Niezmienność wynagrodzenia ryczałtowego oznacza w szczególności to, że w jego wysokość należy wkalkulować ewentualne zmiany rzędnych posadowienia rurociągu ciepłowniczego i wynikającej z tego konieczności wykonania odwodnień i/lub odpowietrzeń sieci ciepłowniczych oraz wykonywanie wszelkich prac związanych z przebudową infrastruktury podziemnej, budową. Z uwagi na powyższe, udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku skalkulowania ceny oferty w oparciu o przedstawioną w SIWZ dokumentację, w tym również od uwzględnienia wszelkich robót i kosztów (także tych nieprzewidzianych w przedmiarze i/lub dokumentacji).

5.      Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie prace i materiały nieuwzględnione w projektach, kosztorysach i pozostałej dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego, a które są konieczne (niezbędne) do należytego wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia, poprawnego funkcjonowania sieci ciepłowniczej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktury.

6.     Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowy odbioru robót bez uwag i zastrzeżeń, podpisany przez przedstawicieli Stron.

7.     Termin płatności do 30 dni po wykonaniu zamówienia i doręczeniu zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury z uwzględnieniem postanowień ust. 6.

    

XVII.          Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.      W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest „cena oferty”. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

cena oferty = (cena najniższa / cena oferty badanej) x 100%

2.      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

3.      Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że złożone zostały oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

4.      Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż złożone we wcześniejszych ofertach.

    

XVIII.          Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

1.      Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1)     wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)     Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)     Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

4)     unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.      Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej oraz w bazie konkurencyjności.

3.      Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust 1 pkt 1 otrzyma informację o miejscu i terminie zawarcia umowy.

4.      Umowa w sprawie wykonania zamówienia może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną albo 10 dni - jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane w inny sposób. Umowa może zostać zawarta przed upływem wskazanego wyżej terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

5.      Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany:

a)     Opracować Harmonogram Rzeczowy Realizacji Robót i przedstawić do zaakceptowania Zamawiającemu.

b)     Złożyć umowę dotyczącą ubezpieczenia wymaganego w Rozdziale VIII ust. 3
pkt 2, na kwotę ubezpieczenia co najmniej równą kwocie 1 000 000 zł.

c)     Przedłożyć kserokopie wymaganych prawem uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej obejmującej zakres sieci i urządzeń cieplnych.

d)     Przedłożyć kserokopie zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzającego wpis kierownika budowy na listę członków w/w izby oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego opłacenie składek z tytułu członkostwa ww. izbie.

6.    Przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia potwierdzenia z Urzędu Skarbowego o zarejestrowaniu go jako „podatnika VAT czynnego”, (a jeśli dotyczy NIP Unii Europejskiej potwierdzony odpowiednio).

7.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązani są złożyć stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy, o ile nie wynika to z pełnomocnictwa, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt.2 niniejszej SIWZ, oraz umowę konsorcjum lub odpowiednio umowę spółki cywilnej.

8.     Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylać od zawarcia umowy, lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że wystąpią przesłanki unieważnienia postępowania.

9.     Przez uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający rozumie dwukrotne nie stawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy lub nie złożenie dokumentów o których mowa ust 6 i 7.

10.   Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na swojej stronie internetowej.

   

XIX.          Unieważnienie postępowania i przyczyny odrzucenia oferty:

1.    Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy:

1)    nie złożona zostanie żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu,

2)    cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

3)    w przypadkach, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4)    wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5)    postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy ramowej.

2.   Zamawiający, podejmuje decyzję o odrzuceniu oferty, jeżeli oferta:

1)    jest niezgodna z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu dla zamówień współfinansowanych ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych (zasada konkurencyjności) lub Wytycznymi, w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

2)    jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

3)    zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający może wezwać wykonawcę również w każdej innej sytuacji, w której wysokość ceny lub kosztu oferty, a nawet jedynie ich istotne części składowe budzą jego wątpliwości, mimo iż cena całkowita lub koszt nie jest niższa niż szczególny ustawowy limit.

4)    została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

5)    Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu

3.    O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie – podając uzasadnienie faktyczne i prawne – wszystkich Wykonawców, którzy:

1)    ubiegali się o udzielenie zamówienia – gdy postępowanie zostanie unieważnione przed upływem terminu składania ofert,

2)    złożyli oferty – gdy postępowanie zostanie unieważnione po upływie terminu składania ofert.

4.    W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, nie przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

5.    Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane,

   

XX.       Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.    Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w wybranej ofercie i wyrażonej w PLN. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie może być wniesione w:

a) pieniądzu - przelew na konto MPEC Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec, Bank Millennium S.A. 72116022020000000060763218

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.    Zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia lub gwarancji winno zawierać zobowiązania gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty zobowiązania stanowiącego zabezpieczenie z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał umowy lub wykonał ją nienależycie lub nie spełnił obowiązku z ust. 3. Zabezpieczenie to winno zawierać termin obowiązywania, zgodny z warunkami określonymi w Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (Rozdział XXI SIWZ).

3.    Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4.    Wypłata, o której mowa w ust. 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

5.    Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formie innej niż pieniężne, musi być wystawione na wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (czyli na nie jednego, ani kilku spośród nich).

6.    Zabezpieczenie powinno być wniesione przed zawarciem umowy, nie później niż w dniu jej zawarcia.

7.    Pozostałe warunki w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy określono w Istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zgodnie z Rozdziałem XXI SIWZ.

  

XXI.          Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ i zawiera on istotne postanowienia dla obu stron w sprawie nin. zamówienia.
Przewidywane zmiany jakie mogą nastąpić w umowie zostały zapisane we wzorze Umowy, który stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.

      

XXII.          Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

 1. W postępowaniu niniejszym Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych (odwołanie, skarga).
 2. Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku na skutek naruszenia postanowień nin. SIWZ może złożyć skargę do Zarządu MPEC Sp. z o.o. w Mielcu w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym naruszeniu.
 3. Zamawiający rozpoznaje skargę w terminie 5 dni od jej otrzymania, udzielając wykonawcy pisemnej odpowiedzi. Brak udzielenia odpowiedzi w terminie oznacza oddalenie zarzutów podniesionych w skardze.

   

XXIII.          Informacje dotyczące podwykonawców.

1.  Zamawiający nie wprowadza ograniczeń odnośnie zakresu prac, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

2.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku:

·           Zamawiający żąda wskazania w ust. 11 Formularza ofertowego przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców jeżeli są znane.

    

XXIV.          Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO:

1. Ilekroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie z treścią załącznika nr 11 do specyfikacji.

3. Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z realizacją niniejszego zamówienia. Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 12 do specyfikacji.

   

Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

Zał. nr 1 Projekt budowlany - nieaktualny

  
Dodany Data 2020-10-21        Zmodyfikowany Data 2020-11-13      Rozmiar Wielkość 9.01 MB       Pobrano Download 131

Zał. nr 1 Projekt budowlany - uzupełniony

  
Dodany Data 2020-11-13        Zmodyfikowany Data 2020-11-13      Rozmiar Wielkość 12.76 MB       Pobrano Download 118

Zał. 1.1 Konstrukcja nawierzchni drogi

  
Dodany Data 2020-10-21        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 625.47 KB       Pobrano Download 95

Zał. 2.1 Przedmiar - Sieć ciepłownicza

  
Dodany Data 2020-10-15        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 182.87 KB       Pobrano Download 118

Zał. 2.2 Przedmiar - Droga

  
Dodany Data 2020-10-15        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 2.05 MB       Pobrano Download 116

Zał. 2.3 Przedmiar - Komora

  
Dodany Data 2020-10-15        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 101.43 KB       Pobrano Download 100

zał. nr 3 STWIORB 1-2020-POIS.1

  
Dodany Data 2020-10-15        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 539.49 KB       Pobrano Download 103

zał. nr 4 Oświadczenie art 25a ust 1 wykluczenie 1-2020-POIS.1

  
Dodany Data 2020-10-21        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 43.12 KB       Pobrano Download 78

zał. nr 5 Oświadczenie art 25a ust1 warunki udzialu 1-2020-POIS.1

  
Dodany Data 2020-10-21        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 21.06 KB       Pobrano Download 83

zał. nr 6 Wykaz robót 1-2020-POIS.1

  
Dodany Data 2020-10-21        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 31 KB       Pobrano Download 85

zał. nr 7 Oświadczenie z wizji lokalnej 1-2020-POIS.1

  
Dodany Data 2020-10-21        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 26 KB       Pobrano Download 81

zał. nr 8 Warunki gwarancj rur preizol. 1-2020-POIS.1

  
Dodany Data 2020-10-21        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 39 KB       Pobrano Download 84

zał. nr 9 Wzór umowa 1-2020-POIS.1

  
Dodany Data 2020-10-21        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 76.27 KB       Pobrano Download 85

zał. nr 10 Formularz ofertowy 1-2020-POIS.1

  
Dodany Data 2020-10-21        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 61 KB       Pobrano Download 99

zał. nr 11 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

  
Dodany Data 2020-10-21        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 12.52 KB       Pobrano Download 88

zał. nr 12 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  
Dodany Data 2020-10-21        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 17.25 KB       Pobrano Download 79

    

Pytanie 1:
Prosimy o wskazanie właściwej średnicy odgałęzienia w pkt. 7 - wg mapy sytuacyjnej średnica odgałęzienia to 219/315mm, wg. profilu 168/250mm.
Odpowiedź:
Średnica odgałęzienia w pkt. 7 wynosi 168,3/250mm.

Pytanie 2:
W projekcie do wskazano do zabudowy w komorze w pkt. 9 konkretne przepustnice trójmimośrodowe ZAMKON Z3M średnicy Dn200mm. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepustnic innych producentów, spełniających wskazane parametry, tj. trójmimośrodowe, obustronnie szczelne, spawane, np. produkcji Broen, Naval?
Odpowiedź:
Dopuszczamy  zastosowanie przepustnic innych producentów o parametrach równoważnych  np. produkcji Broen, Naval.

Pytanie 3:
Prosimy o wskazanie miejsca montażu detektora usterek.
Odpowiedź:
Detektor usterek należy zamontować na węźle cieplnym w punkcie P13A

Pytanie 4:
Prosimy o wskazanie odległości do najbliższego kolana kompensacyjnego od pkt. 1.
Odpowiedź:
Odległość do najbliższego kolana kompensacyjnego od pkt. 1. wynosi 21 m, od najdalszego 35 m.

Pytanie 5:
Prosimy o wskazanie odległości do najbliższego kolana od pkt. 29.
Odpowiedź:
Odległość do najbliższego kolana kompensacyjnego od pkt. 29. wynosi 3,8 m od najdalszego 121 m.

Pytanie 6:
Prosimy o załączenie schematu komory w pkt. 172.
Odpowiedź:
Zgodnie z korektą projektu odcinek od punktu 17 do komory w punkcie 172 nie będzie realizowany.

Pytanie 7:
Na mapie sytuacyjnej pomiędzy punktami 7 i 9 wskazano „kable energetyczne leżące na kanale ciepłowniczym o długości ok 32 m do przeprojektowania. Projekt przełożenia kabli w osobnym opracowaniu”. W dokumentacji przetargowej brak projektu przełożenia kabli. Prosimy o informację, czy należy mają ująć w wycenie opracowanie projektu przekładki kabli energetycznych oraz samą przekładkę?
Odpowiedź:
Przełożenie istniejących kabli energetycznych leżących na ciepłociągu inwestor dokona we własnym zakresie.

Pytanie 8:
Na załączonym do projektu profilu odcinek od pkt. 7 do pkt. 172 jest wykreślony. Prosimy o informację, czy odcinek ten chodzi w zakres zamówienia?
Odpowiedź:
Odcinek ten nie wchodzi w zakres zamówienia. Zgodnie z korektą projektu odcinek od punktu 17 do komory w punkcie 172 nie będzie realizowany.

Pytanie 9:
Prosimy o informację, czy komory widoczne na projekcie w pkt. 6, 7a, 15, 16 należy zlikwidować czy pozostawić. W przypadku pozostawienia prosimy o przedstawienie szczegółowego rozwiązania w komorach.
Odpowiedź:
Komory widoczne na projekcie w pkt. 6, 7 (7a) i 16 należy zlikwidować.
Pozostaje komora w punkcie 15 z której odchodzą 2 odejścia sieci. Odejścia te należy podłączyć do budowanej sieci.

Pytanie 10:
Prosimy o informację, czy starą sieć w miejscach gdzie nie pokrywa się z nowoprojektowaną należy pozostawić w gruncie przy zdemontować.
Odpowiedź:
Starą sieć w miejscach gdzie nie pokrywa się z nowoprojektowaną należy pozostawić w gruncie.

Pytanie 11:
W Specyfikacji technicznej widnieje zapis: „Wraz z budowaną siecią ciepłowniczą należy ułożyć rury teletechniczne RHDPE 40 z pilotem oraz pośrednie i rozdzielcze studnie kablowe SK-1.”. Prosimy o wskazanie miejsc montażu studni kablowych.
Odpowiedź:
Do opisu technicznego - Siec - od Pisarka do Modrzejewskiej – dołączono projekt ułożenia rur teletechnicznych ze studniami kablowymi SK-1.

Pytanie 12:
W punkcie 60 d.2 dokumentu jest napisane: "Montaż elementów systemu alarmowego - detektor usterek dla systemu impulsowego typ: NP-4-PI-RS485- ModbusRTU-230V (Control) lub równoważny".
Czy mogą być równoważne urządzenia równoważne produkcji firmy DASL Systems: RAT-2 z komunikacją Modbus?
Odpowiedź:
Jeżeli urządzenie produkcji firmy DASL Systems: RAT-2 z komunikacją Modbus jest równoważne urządzeniu typ: NP-4-PI-RS485- ModbusRTU-230V (Control) to może być zamontowane.

Pytanie 13:
W wymaganiach dotyczących płaszcza osłonowego Zamawiający chce gwarancji wysokiej przyczepności izolacji poliuretanowej do rury osłonowej potwierdzonej oświadczeniem o minimalnej przyczepności 50mN/m na minimum 70% obwodu rury. W związku iż wykonawca ma zamiar zastosować rury preizolowane produkowane metodą ciągłą (CONTI) gdzie płaszcz jest wytłaczany bezpośrednio na izolację PUR (nie ma możliwości koronowania powierzchni wewnętrznej jak przy rurach produkowanych tradycyjnie) - zgodnie z wymaganiami PN-EN:253 2020-01 w której określono kryteria przy badaniu próbek ścinania osiowego po starzeniu i przed starzeniem określone w tabeli nr 6 w pkt. 4.5.6.2 normy PN-EN:253 2020-01, czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie certyfikatu określającego wartości z przeprowadzonych badań ścinania osiowego przed i po starzeniu zgodnie           z obowiązującą normą (0,12MPa w 23st.C i 0,08MPa w 140St.C) zamiast oświadczenia o minimalnej przyczepności 50mN/m. W w/w badaniu zgodnie z PN-EN253:2020-01 zerwanie próbki musi nastąpić w piance a nie na powierzchni styku pianka-obudowa - co jednoznacznie określa wysoką przyczepność pianki PUR do obudowy.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur preizolowanych produkowanych metodą ciągłą (CONTI) oraz dopuszczamy dostarczenie certyfikatu określającego wartości z przeprowadzonych badań ścinania osiowego przed i po starzeniu zgodnie z obowiązującą normą (0,12MPa w 23st.C i 0,08MPa w 140St.C) zamiast oświadczenia o minimalnej przyczepności 50mN/m.

Pytanie 14:
W nawiązaniu do Art. 77 ust. 24) pkt. 5 Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, o brzmieniu: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy”, wnioskujemy o zmianę wymogu wartości zabezpieczenia należytego wykonania z 10% (wg działu XX, pkt. 1 SIWZ) na 5%.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

   

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Działając na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu dla zamówień współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dla których nie ma zastosowania ustawa Prawo Zamówień Publicznych oraz zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie Rozdziału XIX ust. 1 pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zawiadamiam o unieważnieniu postępowania – znak sprawy: 1-2020-POIS.1.

Zamawiający unieważnił postępowanie, a podstawą faktyczną unieważnienia było:

 • Odrzucenie oferty Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych EMPIS Sp. z o.o. ul. Targowa 9; 39-300 Mielec z uwagi na rażąco niską cenę,
 • Oferowana przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe OTECH Sp. z o.o. ul. Dukielska 83; 38-300 Gorlice cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawą prawną unieważnienia postanowienia stanowi zapis Rozdziału XIX ust. 1 pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zgodnie z rozdziałem XXII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku na skutek naruszenia postanowienia SIWZ może złożyć skargę do Zarządu MPEC Sp. z o.o. w Mielcu w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu.

Zamawiający rozpoznaje skargę w terminie 5 dni od jej otrzymania, udzielając Wykonawcy pisemnej odpowiedzi. Brak udzielenia odpowiedzi w terminie oznacza oddalenie zarzutów podniesionych w skardze.

Poprawiony: czwartek, 04 lutego 2021 09:17
Liczba odsłon - 910