wtorek, 22 września 2020 16:16

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.mpec.mielec.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-01-21.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak alternatywy w postaci tekstu dla treści nietekstowych.
 • Brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu.
 • Baner na stronie głównej posiada tekst w postaci grafiki.
 • Brak dostępności niektórych funkcjonalności witryny z klawiatury.
 • Nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo.
 • Częściowy brak odpowiedniej struktury nagłówkowej w niektórych artykułach.

Powody braku spełaniania wymagań:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Część dokumentów została opublikowana zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Spełnienie niektórych wymagań ogranicza technologia użyta do stworzenia witryny WWW.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Bakota, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17-788-974. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku siedziby MPEC prowadzi wejście od ul. Grunwaldzkiej. Przy schodach umieszczony jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych. Biuro obsługi klienta znajduje się na parterze budynku. Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest schodołaz. Szerokość głównych drzwi wejściowych oraz drzwi jak i korytarza prowadzących do biura obsługi klienta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku brak wind. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Poprawiony: środa, 17 maja 2023 12:08
Liczba odsłon - 2995