piątek, 18 września 2020 10:36

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach nagrywania rozmów telefonicznych przychodzących w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

Na podstawie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

1.Administratorem danych osobowych zebranych w procesie nagrywania rozmów telefonicznych przychodzących na numer telefonu pogotowia energetycznego ( 993 ) jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  sp. z o.o. w Mielcu  z siedzibą w Mielcu (kod pocztowy 39-300), przy ul. Grunwaldzkiej 3

2.  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   lub pod numerem telefonu 17 583 16 69

3. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na nagrywanie która ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna w celu uzyskania połączenia telefonicznego (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO)

4. Przetwarzanie danych jest stosowane w celu:

- przyjęcia Państwa zgłoszenia dotyczącego usterki lub awarii, w celu obsługi zgłoszenia, a następnie w celach reklamacyjnych, dowodowych oraz w celu monitorowania jakości obsługi

5. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą̨ w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą̨ one stanowić dowód w postepowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają̨ zniszczeniu.

6. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać poprzez telefoniczny , bezpośredni lub listowny kontakt z administratorem

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

9. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o których mowa w pkt 4, odbiorcami danych osobowych mogą być:

-organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane na jego polecenie np. kancelaria prawna

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na Pani/Pana uprawnienia

Poprawiony: środa, 17 maja 2023 14:26
Liczba odsłon - 1948