Wykonanie tablic informacyjnych, pamiątkowych i naklejek
wtorek, 11 kwietnia 2017 07:47

baner RPO - kolor

Znak sprawy : 3-2017-PPU

Mielec 2017-04-03

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o. w Mielcu
ul. Grunwaldzka 3, 39 - 300 Mielec
tel. 17 788-89-50
fax 17 788-89-54
NIP: 817-16-67-258   REGON: 690515014

  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W trybie zapytania ocenę na usługę:

Wykonanie tablic informacyjnych, pamiątkowych i naklejek

Postępowanie wyłączone jest ze stosowania ustawy Pzp.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na Lata 2014-2020 w Sprawie Udzielania Zamówień Współfinansowanych ze Środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp – zasada rozeznania rynku.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Niniejsze postępowanie związane jest z przetargiem pod tytułem:

Ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III. Czysta energia

Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza

Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych

  

I. Zamawiający.

Zamawiającym jest:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu
ul. Grunwaldzka 3
39-300 Mielec
tel. 177888950
fax 177888954
NIP 817-16-67-258
REGON 690515014
KRS 0000081748 Sąd Rejonowy w Rzeszowie Kapitał zakładowy 8977500 PLN
www.mpec.mielec.pl
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie wyłączone jest ze stosowania ustawy Pzp.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na Lata 2014-2020 w Sprawie Udzielania Zamówień Współfinansowanych ze Środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp – zasada rozeznania rynku.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

III.  Opis przedmiotu zamówienia

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i zamontowanie we wskazanych przez Zamawiającego miejscach: tablic informacyjnych – 8 sztuk o wymiarach 80 cm (wysokość) x 120 cm (szerokość), tablic pamiątkowych – 8 sztuk o wymiarach 80 cm (wysokość) x 120 cm (szerokość), naklejek jednostronnych – 90 sztuk.

2.    Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie stalowych konstrukcji nośnych tablic, montaż tablic do konstrukcji nośnych i posadowienie ich w terenie wraz z tablicami.       

3.    Przedmiot zamówienia, w szczególności zasady wykonania tablic oraz ich treśćmuszą być zgodne z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji .

4.    Informacje dotyczące Tytułu projektu, Całkowitej wartość projektu (PLN), Kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN), Nazwy beneficjenta i strona internetowa beneficjenta, które mają być umieszczone na tablicach, zostaną podane bezpośrednio wybranemu wykonawcy po wyborze oferty.

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia:

1.    Tablice informacyjne – 8 sztuk - termin wykonania 09.06.2017.

2.    Tablice pamiątkowe – 8 sztuk - termin wykonania 15.10.2018.

3.    Naklejki – 90 sztuk – termin wykonania 09.06.2017.

V.  Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia.

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

VI. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą:

  1. Formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ - wypełniony i podpisany przez wykonawcę składającego ofertę
  2. Wzór umowy – załącznik nr 3

VII.      Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.      Oferta sporządzona w oparciu o Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ ma być sporządzona w języku polskim.

3.      Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

4.      Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji.

5.      Wszystkie zmiany naniesione w ofercie muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

6.      Formularz oferty należy podpisać, a wszystkie strony oferty - w tym wszystkie załączniki muszą być parafowane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

VIII.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.      Ofertę należy złożyć w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec w pokoju nr 28 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 2017-05-09 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.

IX.   Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest „cena oferty”. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według poniższego wzoru. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

Zał. nr 1 – podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójniości 2014-2020 w zakresie informacji i promocji   
Dodany Data 2017-04-11        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 7.62 MB       Pobrano Download 365

 

Zał. nr 2 – formularz ofertowy   
Dodany Data 2017-04-11        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 169.25 KB       Pobrano Download 361

 

Zał. nr 3 – wzór umowy   
Dodany Data 2017-04-11        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 178.49 KB       Pobrano Download 361

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wymiary naklejek jednostronnych – 90 sztuk, powinny wynosić:
wysokość 80 mm
szerokość 120 mm


Zawiadomienie o wyborze oferty

W związku ze złożoną ofertą dotyczącą przetargu w trybie zapytania o cenę na uslugę: „Wykonanie tablic informacyjnych, pamiątkowych i naklejek ”, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta Firmy:
Szwedserwis – Szwed Konrad
Podleszany 297
39-300 Mielec
Oferta, którą wybrano spełnia wymagania SIWZ i jest najkorzystniejsza w kryterium cena, które jest jedynym kryterium oceny ofert w tym postępowaniu przetargowym.
Cena wybranej oferty wynosi: 5.800,00 zł netto, 7.134,00 zł brutto.

Poprawiony: czwartek, 11 maja 2017 14:18
Liczba odsłon - 995