poniedziałek, 27 lutego 2017 08:37

baner RPO - kolor


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

39-300 Mielec, ul. Grunwaldzka 3

ogłasza przetarg nieograniczony

na roboty budowlane


Ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu


Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III. Czysta energia

Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza

Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych

Zamówienie niniejsze jest zamówieniem sektorowym.

       Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu. W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz U z 2015r. poz. 2164 z późn.zm), lecz postępowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad określonych w w/w ustawie.

     Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

Tryb udzielenia zamówienia.

      Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu.

      W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz U z 2015r. poz. 2164 z późn.zm), lecz postępowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad określonych w w/w ustawie.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Opis przedmiotu zamówienia.

     W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy zrealizować zadania, w których skład wchodzi:

- Budowa 15 podziemnych odcinków osiedlowych sieci ciepłowniczych z przyłączami do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej z rur preizolowanych z izolacją standardową i z instalacją alarmową impulsową, Ułożenie rur teletechnicznych wzdłuż sieci ciepłowniczej łączące węzły do wykonania monitoringu.

- Budowa 89 węzłów cieplnych - budowa systemu monitoringu pracy węzłów cieplnych wraz ze zdalnym odczytem liczników ciepła i wodomierzy. Łączna długość sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami to: 5,99 km. W budynkach zostaną wykonane węzły łączące sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz obiektów z instalacją wew. budynków. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą zarówno pojedyncze odcinki sieci ciepłowniczej, które zakładają zmniejszenie wysokości strat podczas przesyłu jak również odcinki sieci wraz z przyłączami, które zaprojektowano w ramach likwidacji węzłów grupowych i zamiany ich na węzły indywidualne (w każdym budynku). Dane do systemu monitoringu przekazywane będą łączami internetowymi.

- Likwidacja węzłów grupowych polegać będzie na wymianie sieci i przyłączy wykonanych w technologii kanałowej na nowe preizolowane i doprowadzenie ich do budynków w których zostaną zamontowane węzły indywidualne wraz z automatyką i systemem monitoringu. Monitoring umożliwi podgląd wielu parametrów pracy węzłów takich jak: temperatury, ciśnienia, stan pracy pomp itp. Umożliwi również zdalny odczyt stanów liczników energii cieplnej i wodomierzy w celu dokonania rozliczeń z odbiorcami.

- Dostawa sprzętu komputerowego składającego się z komputera i dwóch monitorów.

- Wykonie zasilania w energię elektryczną 89 węzłów zgodnie z warunkami wydanymi z PGE Dystrybucja.

- Wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącego oprogramowania wizualizacyjnego SCADA Intouch i bazy danych Historian.

Termin wykonania zamówienia.

Etap I - Wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych, rozbiórkowych i budowlano-montażowych sieci i węzłów cieplnych wraz z monitoringiem obejmujących zadania:

 1. Sieć i przyłącza W-8D z montażem węzłów indywidualnych - projekt nr 1589, 1613,1614,1616
 2. Sieć i przyłącza W-1S z montażem węzłów indywidualnych – projekt nr 1605, 1613, 1614, 1615,1616
 3. Sieć i przyłącza Partyzantów - Nadleśnictwo z montażem węzłów indywidualnych – projekt nr 1593, 1613, 1614, 1615,1616
 4. Sieć i przyłącza Partyzantów – Wspólnoty z montażem węzłów indywidualnych – projekt nr 1603, 1613,1614,1615,1616
 5. Sieć Ducha Świętego -  projekt nr 1568
 6. Sieć Tańskiego – projekt nr 1569
 7. Sieć Drzewieckiego – kolej – projekt nr 1594
 8. Sieć Drzewieckiego i Sienkiewicza – projekt nr 1598
 9. Sieć Tańskiego i Kocjana – projekt nr 1585
 10. Sieć i przyłącza W-4S z montażem węzłów indywidualnych – projekt nr 1620, 1613, 1614, 1616
 11. Monitoring węzłów cieplnych – projekt nr 1616 w zakresie pkt.1,2,3,4,10

Termin rozpoczęcia 2017-04-24, termin zakończenia 2017-09-16.

Etap II - Wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych, rozbiórkowych i budowlano-montażowych sieci i węzłów cieplnych wraz z monitoringiem obejmujących zadania:

 1. Sieć i przyłącza W-4D z montażem węzłów indywidualnych – projekt nr 1588, 1613, 1614,1616
 2. Sieć i przyłącza W-11D z montażem węzłów indywidualnych- projekt nr 1591, 1613, 1614,1616
 3. Sieć i przyłącza W-22D z montażem węzłów indywidualnych – projekt nr 1592, 1613, 1614,1616
 4. Sieć i przyłącza W-2S z montażem węzłów indywidualnych – projekt nr 1604, 1613, 1614,1616
 5. Sieć Nowa – estakada – projekt nr 1621
 6. Monitoring węzłów cieplnych- projekt nr 1616 w zakresie pkt. 1,2,3,4

 Termin realizacji rok 2018, termin zakończenia 2018-10-15.

Wymagania dotyczące wadium.

     Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy PLN). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Termin związania ofertą.

     Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert.

      W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest „cena oferty”. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100.

Składanie ofert.

     Ofertę należy złożyć w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec w pokoju nr 28 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 2017-03-27 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.

      Oferty zostaną otwarte w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec w pokoju nr 32 (świetlica) o godzinie 1100 w dniu 2017-03-27. Otwarcie ofert jest jawne.

Kontakt z Zamawiającym.

       Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest mgr inż. Leszek Wójcik - telefon 17 788 89 70, faks 17 788 89 54, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00.

 Pliki do pobrania.

jd_file file==245}

jd_file file==256}

jd_file file==248}

jd_file file==246}

jd_file file==249}

jd_file file==252}

jd_file file==253}

jd_file file==254}

jd_file file==255}

Pytania i odpowiedzi.

 Pytanie 1.
Zwracam się do Państwa z zapytaniem czy w ramach referencji, które oferent winien przedstawić odnośnie wykonania usługi Intouch z bazą danych Historian uznane będą referencje dla usługi wykonanej w równoważnym systemie?

Odpowiedź.
Zgodnie z SIWZ Rozdział V pkt. 3 b) Zamawiający nie uzna referencji dla usługi wykonanej w równoważnym systemie.

Pytanie 2.
Zwracam z zapytaniem czy możliwe jest udostępnienie schematów montażowych rurociągów
wraz z zestawieniem materiałów preizolowanych.

Odpowiedź.
Nie jest możliwe udostępnienie schematów montażowych rurociągów wraz z zestawieniem materiałów preizolowanych.
Zgodnie z SIWZ z rozdziałem X. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą ustęp 2 punkt 1 „Wykonawca zobowiązany jest złożyć: Schemat montażowy wykonania sieci cieplnej oraz zestawienia materiałów preizolowanych w oferowanej technologii gwarantujące możliwość wykonania sieci cieplnej po trasie zgodnie z projektem”.

Pytanie 3.
W pkt. 8 SIWZ Zamawiający postawił warunek aby „wymagana gwarancja na proponowany system rur i pozostałych elementów preizolowanych na okres minimum 10 lat oraz na wykonane roboty minimum 5 lat”. Jednocześnie w pkt. 2.2 załącznika nr 4 (STWIORB) do SIWZ postawiono wymaganie, że „wszystkie elementy systemu rur preizolowanych (rury, kształtki preizolowane) muszą pochodzić od jednego producenta systemu”. W związku, iż minimalny okres gwarancji na materiały do budowy sieci ciepłowniczych powinien wynosić 10 lat konieczne jest uzyskanie pełnej gwarancji dostawcy elementów systemu rur preizolowanych. Pełną odpowiedzialność producenta można uzyskać gdy wszystkie elementy preizolowane, w tym również mufy zgrzewane elektrycznie, będą pochodzić od jednego producenta. Prosimy o zmianę zapisów w tym zakresie.

Odpowiedź.
W załączniku nr 4 (STWIORB) do SIWZ, punkt 2.2 Rurociągi preizolowane brzmi „Wszystkie elementy systemu rur preizolowanych (rury, kształtki preizolowane) muszą pochodzić od jednego producenta systemu. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta systemu rur preizolowanych potwierdzające, że jest on producentem wszystkich elementów systemu ( za wyjątkiem złącz mufowych zgrzewanych elektrycznie)” i jednocześnie w punkcie 2.2 Rurociągi preizolowane – Połączenia mufowe zapisano, że „Złącza mufowe zgrzewane elektrycznie mogą być o konstrukcji otwartej lub zamkniętej innego producenta niż pozostałe elementy systemu preizolowanego przy spełnieniu wymogów normy PN-EN489:2009 dotyczących złącz mufowych”.
W związku z powyższym nie zmieniamy zapisów w tym zakresie, przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionych warunków gwarancyjnych zapisanych w SIWZ.

Pytanie 4.
Czy zamawiający wymaga, do średnicy rury przewodowej DN 300, zastosowania muf usieciowanych radiacyjnie?

Odpowiedź.
Do średnicy rury przewodowej DN 300 nie wymagamy zastosowania muf sieciowanych radiacyjnie.

Pytanie 5.

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 02.03.2017r. odnośnie rodzaju materiału z jakiego mają być wykonane mufy termokurczliwe zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie muf (do średnicy rury przewodowej DN300) z polietylenu nieusieciowanego? Jeśli Zamawiający dopuszcza mufy nieusieciowane to prosimy o określenie rodzaju doszczelnienia końcówek tzn. za pomocą opasek termokurczliwych czy bez dodatkowych elementów.

Odpowiedź.
W załączniku nr 4 (STWIORB) do SIWZ, punkt 2.2 Rurociągi preizolowane – Połączenia mufowe zapisano - „Stosować mufy termokurczliwe sieciowane z korkami wtapianymi.” W związku z powyższym nie dopuszczamy muf termokurczliwych z polietylenu nieusieciowanego.

Pytanie 6.

Proszę o informacje jaki jest rodzaj istniejącej izolacji termicznej (grubość i użyty materiał np. azbest) na rurociągach cieplnych przeznaczonej do likwidacji w kanałach ciepłowniczych. Jest to niezbędne do poprawnego oszacowania wartości demontażu i utylizacji.

Odpowiedź.
Ciepłociągi przewidziane do demontażu zostały wykonane w latach 70 - 90 ubiegłego wieku. Izolacja była typowa dla tamtego okresu i zgodna z obowiązującymi wtedy normami. Na odcinku estakady izolacja wykonana jest łupek wykonanych z pianki poliuretanowej pokrytych blachą. Izolacja na ciepłociągach nie zawiera azbestu.

Pytanie 7.
Proszę o numery katalogowe licencji oprogramowania Wonderware, które są w Państwa posiadaniu   i są używane w systemie wizualizacji i archiwizacji, oraz proszę o podanie roku ich zakupu. Proszę        o podanie rozdzielczości, w której obecnie wizualizacja w InTouch jest wyświetlana. Proszę o podanie aktualnej liczby ekranów (schematów synoptycznych) w wizualizacji.
Odpowiedź.
Licencje:
679563-2    WW CAL Core z MS SQL CAL, SQL 2014 Std - uaktualnienie do v2014
679564-2    WW CAL Core z MS SQL CAL, SQL 2014 Std - uaktualnienie do v2014
679565-2    WW CAL Core z MS SQL CAL, SQL 2014 Std - uaktualnienie do v2014
679566-2    WW CAL Core z MS SQL CAL, SQL 2014 Std - uaktualnienie do v2014
679567-2    WW CAL Core z MS SQL CAL, SQL 2014 Std - uaktualnienie do v2014
688371-2    Upg, WW Historian 2014R2 Standard, 5000 Tag
688370-2    Upg, Wonderware Historian Client Per Server Concurrent, 5 User
679568-2    Upg, Remote IDAS 2014R2 Remote Indus Data Acquisition Service
1481628-1    Upg, Information Server Portal
692864-3    Upg, Dev Studio 2014R2 Unlim / 60000 / 500
1481629-0    ArchestrA Workflow 2012 - dla Advanced Development Studio
Aktualna rozdzielczość ekranu wynosi 1280x1024. Liczba wszystkich okien w aplikacji wynosi 110.

Pytanie 8.
W SIWZ w pkt. X ppkt. 2 Zamawiający zapisał, iż do oferty należy załączyć „Oświadczenie producenta proponowanego systemu preizolowanego i Wykonawcy o zapewnieniu nieodpłatnego przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie umożliwiającym uzyskanie uprawnień, dających możliwość sprostania wymogom gwarancyjnym producenta.” W związku powyższym prosimy o odpowiedź, ilu pracowników wydeleguje Zamawiający do przeszkolenia? Ile czasu powinno trwać to szkolenie?

Odpowiedź.
Szkolenie w siedzibie Zamawiającego trwające do 8 godzin. Ilość pracowników – maksymalnie 10 osób.

Pytanie 9.
Pytania dotyczące schematów montażowych:
Zadanie 1569:
- czy w pkt K-24 jest komora, czy w tym punkcie projektowana sieć łączy się z istniejącą siecią preizolowaną czy tradycyjną, jeżeli z preizolowaną to o jakiej średnicy?
- czy w pkt 3 na sieci ? 150/250 należy zastosować trójnik 150/65?
- czy w pkt 2 na sieci ? 100/200 należy zastosować trójnik 100/40?
- czy w komorze 23a należy zastosować trójnik 100/100, czy zakończyć projektowany rurociąg preizolowany o średnicy ? 100/200 końcówką End-Cap, czy projektowana sieć ? 100/200 łączy się z istniejącą siecią preizolowaną ? 100/200?
Zadanie 1589:
- z jaką siecią łączy się, (jak kończy się) odcinek preizolowanej sieci od B4 do 0 w pkt O?
- z jaką siecią łączy się (jak kończy się) odcinek preizolowanej sieci od pkt 1 do pkt 2 w pkt. 1?
Zadanie 1592:
- do jakiej sieci (preizolowanej, tradycyjnej i o jakiej średnicy) włącza się projektowana sieć w pkt 1 (czy jest to przedłużenie sieci preizolowanej, tradycyjnej, czy należy w tym miejscu stosować trójnik preizolowany)?
Zadanie 1621:
- z jaką siecią (preizolowaną, czy tradycyjną) łączy się projektowana sieć preizolowana w punktach 1, 19 i 20?
- czy komora przy pkt 18 jest do likwidacji?
Zadanie 1598:
- z jaką siecią łączy się projektowana sieć preizolowana ? 300/450 w punktach 4 i 15?
- z jaką siecią łączy się projektowana sieć preizolowana ? 139/225 w punkcie 13-7?
- czy w pkt T2 należy przewidzieć trójnik preizolowany, jeżeli tak to o jakiej średnicy odrzutu, czy ten odrzut łączy się z siecią preizolowaną czy tradycyjną, czy należy odrzut zaślepić?
Zadanie 1603:
- czy w pkt 1 przewidzieć trójnik opadowy TO-50/80, czy ten trójnik wchodzi w zakres odrębnego opracowania?
- z jaką siecią (preizolowaną, czy tradycyjną) łączy się projektowana sieć preizolowana          ? 50/125 za pkt 1?
Zadanie 1568,1585:
- nie określono zakończenia rurociągów - prosimy o określenie do jakich sieci włączamy się i w jakiej formie?
- czy w komorach projektowane są rury preizolowane, czy stalowe izolowane tradycyjnie? Zadanie 1593:
- jak się włączyć do istniejącej sieci w punkcie 1, jaki jest jej rodzaj?
- jaki jest przebieg sieci za punktem P11-3?
Zadanie 1594
- do czego się przyłączamy w punkcie 1 oraz 7?
Zdanie 1604
- co projektowane jest w komorach występujących w tym zadaniu, rury preizolowane czy stalowe izolowane tradycyjne?
- jak możemy rozwiązać kompensację prostych odcinków rurociągów między obiektami? Zadanie 1591
- jak możemy rozwiązać kompensację rurociągu między punktem 542 a obiektem B3 (rurociąg DN65 o długości 31,8m jest zbyt długi, proponujemy zastosowanie punktu stałego ok. 5m od budynku)?

Odpowiedź.
Zadanie 1569:
- w pkt K-24 jest komora, w tym punkcie projektowana sieć łączy się z projektowaną siecią preizolowaną, średnic zgodnie z projektem.
- w pkt 3 na sieci ? 150/250 nie należy montować trójnika 150/65. Istniejący przyłącz preizolowany DN 65 należy podłączyć w komorze znajdującej się na sieci ? 150/250. W komorze na przyłączu należy zamontować zawory.
- w pkt 2 na sieci ? 100/200 należy zastosować trójnik 100/40
- w komorze 23a należy zakończyć projektowany rurociąg preizolowany o średnicy ? 100/200 końcówką End-Cap, projektowana sieć ? 100/200 łączy się z istniejącą siecią preizolowaną ? 100/200. Połączenia w komorze wykonać sposobem tradycyjnym.
Zadanie 1589:
- odcinek preizolowanej sieci od B4 do 0 w pkt O biegnie od sieci tradycyjnej do węzła w budynku
- odcinek preizolowanej sieci od pkt 1 do pkt 2 w pkt. 1 biegnie od sieci tradycyjnej
Zadanie 1592:
- projektowana sieć w pkt 1 włączona jest do sieci tradycyjnej
Zadanie 1621:
- projektowana sieć preizolowana w punktach 1, 19 i 20 łączy się z siecią tradycyjną
- komora przy pkt 18 nie jest do likwidacji
Zadanie 1598:
- projektowana sieć preizolowana ? 300/450 w punktach 4 i 15 łączy się z projektowaną siecią preizolowaną
- projektowana sieć preizolowana ? 139/225 w punkcie 13-7 łączy się z istniejącą siecią preizolowaną
- w pkt T2 należy przewidzieć trójnik preizolowany o jakiej średnicy istniejącego przyłącza Istniejące zawory przeizolowane na przyłączu należy przenieść.
Zadanie 1603:
- w pkt 1 przewidzieć trójnik
- projektowana sieć preizolowana ? 50/125 za pkt 1 łączy się z siecią preizolowaną
Zadanie 1568,1585:
- włączamy się do istniejącej komory i łączymy się z siecią preizolowaną
- w komorach projektowane są rury stalowe izolowane tradycyjnie
Zadanie 1593:
- w punkcie 1 należy włączyć się do istniejącej sieci preizolowanej
- W punkcie P11-3 należy włączyć się kolanem do istniejącego przyłącza preizolowanego
Zadanie 1594
- W punkcie 1 oraz 7 włączamy się do sieci preizolowanej
Zdanie 1604
- Komory są do likwidacji ( za wyjątkiem komory w punkcie 1)
- Należy zaproponować i uzgodnić z Zamawiającym sposób kompensacji prostych odcinków rurociągów między obiektami
Zadanie 1591
- Należy zaproponować i uzgodnić z Zamawiającym sposób kompensacji rurociągu między punktem 542 a obiektem B3 (nie mamy uwag do propozycji by zastosować punk stały).

Pytanie 10.
Prosimy o podanie średnic, rodzajów istniejących sieci ciepłowniczych (rurociągi preizolowane czy tradycyjne) i długości do najbliższych układów kompensacyjnych, w celu sporządzenia poprawnych, pod względem wytrzymałościowym, schematów montażowych sieci cieplnych.

Odpowiedź.
Przebieg sieci ciepłowniczej miasta Mielca znajduje się na Geoportalu pod adresem http://mielec.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+OSM+
Bardziej szczegółowe dane można uzyskać w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 11.
Z uwagi na brak projektów wykonawczych zwracamy się z pytaniem, czy w pomieszczeniach przeznaczonych do montażu kompaktowych węzłów cieplnych należy wykonać prace budowlane i instalacyjne w celu przystosowania tych pomieszczeń do potrzeb funkcji węzła np. wykonanie studni schładzających, montaż nowych drzwi i okien, wykonanie wentylacji pomieszczeń, montaż zlewu, wymiana zaworów i rozdzielaczy itp. Jeżeli tak to prosimy o określenie zakresu tych prac budowlanych i podanie wytycznych.

Odpowiedź.
Powyższe informacje zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej z zakładce Przetargi.

Pytanie 12.
W udostępnionych przez Zamawiającego dokumentach przetargowych brak jest Szczegółowych Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, na które powołuje się Zamawiający w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - Węzły Cieplne. Prosimy o udostępnienie tego dokumentu.

Odpowiedź.
Szczegółowa Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych znajduje się w załączniku nr 3 pn  „SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WĘZŁY CIEPLNE”

Pytanie 13.
Prosimy o udostępnienie uzgodnień Zamawiającego z właścicielami terenów i budynków, na terenie których prowadzone będą prace w zakresie budowy sieci i węzłów ciepłowniczych w celu zapoznania się z ich wymaganiami i określeniu kosztów odtworzeń.

Odpowiedź.
Na stronie internetowej zastały umieszczone istotne informacje dotyczące uzgodnień z właścicielami terenów i budynków.

Pytanie 14.
Prosimy o podanie szczegółowych rozwiązań w zakresie wykonania obudowy zaworów preizolowanych odcinających, odwadniających i odpowietrzających.

Odpowiedź.
Wykonawca przedstawi szczegółowy sposób wykonania obudowy do zaworów preizolowanych odcinających, odwadniających i odpowietrzających. Sposób wykonania obudowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Pytanie 15.
Z uwagi na brak projektu instalacji alarmowej rurociągu zwracamy się z pytaniem czy na etapie przygotowania oferty należy przewidzieć urządzenia do ciągłej kontroli stanu izolacji rurociągów preizolowanych. Jeżeli tak to prosimy o podanie ich rodzaju i ilości oraz miejsc ich montażu.
Odpowiedź.
Na etapie przygotowania oferty należy przewidzieć urządzenia do ciągłej kontroli stanu izolacji rurociągów preizolowanych. Ich rodzaj należy uzgodnić  z producentem rur preizolowanych, natomiast ich ilość jest określona w kosztorysach. Miejsca montażu urządzeń zostaną określone po opracowani projektu (zgodnie z wymaganiami STWiORB) przez Wykonawcę. Projekt musi być przedstawiony do akceptacji przez Zamawiającego.

Pytanie 16.
W dokumentach przetargowych na stronie internetowej Zamawiającego, pod nazwami plików: „Węzeł cieplny CO i CW likwidacja węzłów grupowych - cz. elektryczna” oraz „Węzeł cieplny CO likwidacja węzłów grupowych - cz. elektryczna” Zamawiający załączył projekty: „Automatyka węzła cieplnego 2-funkcyjnego CO i CWU w ramach likwidacji węzłów grupowych” i Automatyka węzła cieplnego 1-funkcyjnego CO w ramach likwidacji węzłów grupowych”. W konsekwencji nie załączone zostały dokumentacje pt.: „Węzeł cieplny CO i CW likwidacja węzłów grupowych - cz. elektryczna” oraz „Węzeł cieplny CO likwidacja węzłów grupowych - cz. elektryczna”, na które Zamawiający powołuje się rozdziale IX, p-kt 1 „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Automatyka węzła cieplnego i zasilanie w energię elektryczną”. Prosimy o udostępnienie dokumentacji pt.: „Węzeł cieplny CO i CW likwidacja węzłów grupowych - cz. elektryczna” oraz „Węzeł cieplny CO likwidacja węzłów grupowych - cz. elektryczna” oraz projektów zasilania węzłów w energię elektryczną uzgodnionych z PGE Dystrybucja w celu określenia wartości robót polegających na włączeniu do sieci elektroenergetycznej, wykonaniu zasilania węzła w energię elektryczną oraz ewentualnych innych prac, np. wykonanie oświetlenia i gniazd elektrycznych w pomieszczeniu węzła.

Odpowiedź.
Opisane w SIWZ Rozdział IX pkt. 1 dokumenty odnoszą się do dokumentacji pt. odpowiednio „Automatyka węzła cieplnego 2-funkcyjnego CO i CWU w ramach likwidacji węzłów grupowych” oraz „Automatyka węzła cieplnego 1-funkcyjnego CO w ramach likwidacji węzłów grupowych”. Użyte nazwy „Węzeł cieplny CO i CW likwidacja węzłów grupowych - cz.elektryczna” oraz „Węzeł cieplny CO likwidacja węzłów grupowych - cz.elektryczna” są jedynie nazwami plików PDF i są to te same dokumenty.
Zgodnie z SIWZ Rozdział III pkt. 4 zasilanie należy wykonać na podstawie warunków przyłączenia z PGE oraz w uzgodnieniu z zarządcą budynku. WLZ będzie wprowadzony bezpośrednio do szafy AKP. Nowe oświetlenie i gniazda wtyczkowe nie są wymagane ponieważ te obwody istnieją i są  zasilane z istniejących obwodów administracyjnych. Wykazy niezbędnych materiałów i robót znajdują się w kosztorysach.

Pytanie 17.
Prosimy o informację, kto ponosi koszty związane z wycinką i opłatami administracyjnymi za usunięcie drzew i krzewów oraz po czyjej stronie będzie załatwienie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów, z uwagi na to że projektowana sieć ciepłownicza w projektach: Sieć i przyłącza W-8D z montażem węzłów indywidualnych - projekt nr 1589; Sieć Tańskiego - projekt nr 1569; Sieć Tańskiego i Kocjana - projekt nr 1585; Sieć i przyłącza W-4S z montażem węzłów indywidualnych, prowadzona jest po trasie kolidującej z istniejącym drzewostanem. Także w projekcie nr. 1598 Sieć Drzewieckiego i Sienkiewicza w opisie technicznym pkt. 3 jest informacja, że drzewa nie kolidują z trasą, a na załączonej mapie rys. nr 3 pokazano drzewo do wycinki.

Odpowiedź.
Koszty związane z wycinką i opłatami administracyjnymi za usunięcie drzew i krzewów ponosi Zamawiający. Załatwienie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów również należy do Zamawiającego.

Pytanie 18.
Prosimy o informacje jak należy zakończyć projektowane sieci w budynkach. Czy z zastosowaniem zaworów odcinających i spinki (odpowietrzenie lub odwodnienie)? Na załączonej dokumentacji brak tej informacji.

Odpowiedź.
W budynkach należy wykonać typowe zakończenia rur preizolowanych.  Nie stosujemy zaworów odcinających i spinek na przyłączach.

Pytanie 19.
Dotyczy projektu: Projekt Sieć i przyłącza W-8D z montażem węzłów indywidualnych - projekt nr 1589. Prosimy o wskazanie rozwiązania sposobu włączenia projektowanej sieci w pkt. „0”. Na załączonej dokumentacji istniejąca sieć opisana jest jako 2xcnA 140 czyli sieć preizolowana dwu przewodowa. Na odcinku od „0’" do pkt „B4” projekt zakłada wykonanie nowej sieci jako sieć z rur podwójnych o średnicy 2x76,1/225. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy wykonać odgałęzienie od istniejącej sieci w punkcie „0" biorąc pod uwagę, że na odcinku od „O” do pkt. „B4” należy zastosować trójniki prefabrykowane (zgodnie z STWiOR), a zawory preizolowane oraz kształtka przejściowa „Y” co nie mieści się na długości w/w odcinka.

Odpowiedź.
Włączenie w punkcie „0”  następuje do sieci tradycyjnej kanałowej, a nie preizolowanej.

Pytanie 20.
Dotyczy projektu nr. 1569. Sieć Tańskiego:
1.1    Prosimy o potwierdzenie, że połączenie projektowanej sieci DN 150 w komorze K24 z istniejącą siecią DN300 należy wykonać jako połączenie z rurociągów tradycyjnych? Jaką armaturę przewidzieć w komorze?
1.2    Czy w pkt. 1 projektowana sieć DN 100 należy połączyć z istniejącą siecią DN 300 poprzez rurociągi tradycyjne?
1.3    Prosimy o potwierdzenie, że połączenie projektowanej sieci DNI00 w pkt 23A - komora istniejąca należy wykonać jako połączenie z rurociągów tradycyjnych. Jaką armaturę przewidzieć w komorze? Brak szczegółowych rozwiązań uniemożliwia dokładne skalkulowanie kosztów.

Odpowiedź.
Połączenie projektowanej sieci DN 150 w komorze K24 z istniejącą siecią DN300 należy wykonać jako połączenie z rurociągów tradycyjnych. Przewidzieć przepustnice międzykołnierzowe w komorze.
W pkt. 1 projektowana sieć DN 100 należy połączyć z projektowaną siecią DN 300 poprzez rurociągi preizolowane. Sieć DN 300 jest również przewidziana do przebudowy (zadanie 1585).
Połączenie projektowanej sieci DN I00 w pkt 23A - komora istniejąca należy wykonać jako połączenie z rurociągów tradycyjnych. W komorze 23A nie należy montować armatury.

Pytanie 21.
Dotyczy projektu Sieć Drzewieckiego - kolej - projekt nr 1594)
Prosimy o potwierdzenie, że połączenie projektowanej sieci DN300 z istniejąca siecią kanałową w pkt. 1 należy wykonać jako bezpośrednie wpalenie w rurociągi tradycyjne bez dodatkowej armatury.

Odpowiedź.
Połączenie projektowanej sieci DN300 w punkcie 1 następuje do sieci preizolowanej, a nie kanałowej. Należy przewidzieć kolano prefabrykowane bez armatury.

Pytanie 22.
Dotyczy projektu Sieć Drzewieckiego i Sienkiewicza - projekt nr 1598
Jak wykonać połączenie projektowanej sieci DN 100 w pkt 14. 3 (komora ) oraz połączenie projektowanej sieci DN40 w pkt. 13.10 (komora) z istniejącymi sieciami ciepłowniczymi. Czy należy pozostawić komory i wykonać jako połączenie z rurociągów tradycyjnych? Czy należy założyć dodatkową armaturę w komorach ( zawory odcinające , odwodnieniowe lub odpowietrzające)?

Odpowiedź.
Połączenie projektowanej sieci DN 100 w pkt 14. 3 (komora ) oraz połączenie projektowanej sieci DN40 w pkt. 13.10 (komora) z istniejącymi sieciami ciepłowniczymi należy wykonać w sposób tradycyjny. Pozostawiamy te istniejące komory. Należy założyć w komorach zawory odcinające.

Pytanie 23.
Dotyczy projektu Sieć Tańskiego i Kocjana - projekt nr 1585
Ze względu na wyszczególnienie (obrysowanie) na planie zagospodarowania terenu komór K1 oraz K2, prosimy o wyjaśnienie czy te komory należy pozostawić bez zmian czy tez wykonać modernizacje tych komór, a jeżeli tak to jaki jest zakres tych prac (budowlanych i instalacyjnych) należy ująć w wycenie. Brak szczegółowych rysunków uniemożliwia określenie kosztów związanych z tymi pracami.

Odpowiedź.
Komory K1 oraz K2 należy pozostawić bez zmian.

Pytanie 24.
Dotyczy projektu :Sieć i przyłącza W-4D z montażem węzłów indywidualnych - projekt nr 1588.
Jak wykonać połączenie projektowanej sieci DN65 w pkt. „1” z istniejącą siecią kanałową? Czy przez bezpośrednie wpalenie w istniejące rurociągi tradycyjne? Jaka jest średnica rurociągu istniejącej sieci w pkt. 1?

Odpowiedź.
Połączenie projektowanej sieci DN65 w pkt. „1” z istniejącą siecią kanałową wykonać przez bezpośrednie wpalenie w istniejące rurociągi. Średnica rurociągu w pkt. 1 to DN 250.

Pytanie 25.
Dotyczy projektu: Sieć i przyłącza W-11D z montażem węzłów indywidualnych- projekt nr 1591
Prosimy o potwierdzenie, że połączenie projektowanej sieci DN 80 z istniejącą siecią pkt. 1 komora z istniejącymi sieciami ciepłowniczymi należy wykonać rurociągami tradycyjnymi? Czy należy założyć dodatkową armaturę w komorach (zawory odcinające , odwodnieniowe lub odpowietrzające)?

Odpowiedź.
Połączenie projektowanej sieci DN 80 z istniejącą siecią pkt. 1 komora z istniejącymi sieciami ciepłowniczymi należy wykonać rurociągami tradycyjnymi. Należy założyć armaturę odcinającą w komorze.

Pytanie 26.
Ze względu na prowadzenie sieci przez budynki prosimy o podanie jak należy zakończyć rurociągi w pkt. 17 i 18 oraz 10 i 28. Czy należy je połączyć z istniejącymi rurociągami tradycyjnymi zaraz za ścianą budynku czy tez należy wykonać nowe rurociągi tradycyjne przez budynek? Dotyczy projektu: Sieć i przyłącza W-1S z montażem węzłów indywidualnych - projekt nr 1605

Odpowiedź.
Rurociągi w pkt. 17 i 18 oraz 10 i 28 należy  połączyć z istniejącymi rurociągami tradycyjnymi zaraz za ścianą budynku.

Pytanie 27.
Dotyczy projektu: Sieć i przyłącza W-1S z montażem węzłów indywidualnych - projekt nr 1605
Prosimy o potwierdzenie, że połączenie projektowanej sieci DN 80 z istniejącą siecią pkt. 1 komora z istniejącymi sieciami ciepłowniczymi należy wykonać rurociągami tradycyjnymi? Czy należy założyć dodatkową armaturę w komorach (zawory odcinające , odwodnieniowe lub odpowietrzające)?

Odpowiedź.
Połączenie projektowanej sieci preizolowanej DN 80 z istniejącą siecią pkt. 1 (komora)  należy wykonać rurociągami tradycyjnymi.  W komorze należy założyć zawory odcinające.

Pytanie 28.
Czy kanały ciepłownicze nie kolidujące z nowo realizowaną siecią należy również zdemontować?

Odpowiedź.
Kanały ciepłownicze nie kolidujące z nowo realizowaną siecią nie należy demontować.

Pytanie 29.
Z uwagi na krótki czas przepięć wyznaczony przez Zamawiającego tj. 24h oraz fakt, iż instalacja odbiorcza - wewnętrzna nie jest własnością Zamawiającego a także brak wytycznych Zamawiającego co do sposobu wykonania płukania instalacji odbiorczej co uniemożliwia prawidłowe oszacowanie kosztów z tym związanych, wnosimy o odstąpienie od płukania instalacji zgodnie z STWiORB - węzły pkt. 1.3.1 z jednoczesnym wprowadzeniem konieczności czyszczenia filtrów prze Wykonawcę w trakcie rozruchu oraz jednorazowo po jego zakończeniu.

Odpowiedź.
Płukanie instalacji należy wykonać zgodnie z wymaganiami STWiORB - węzły pkt. 1.3.1

Pytanie 30.
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 10 000 000 zł zgodnie z wymaganiem określonym w Rozdziale VII ust. 3 pkt. 2 a nie jak podano w Rozdziel XVIII ust. 6 pkt. 2 na kwotę 12 000 000 zł.

Odpowiedź.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 10 000 000 zł zgodnie z wymaganiem określonym w Rozdziale VII ust. 3 pkt. 2
Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
Rozdział XVIII ust. 6 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie, które jest następujące:
2) Złożyć umowę dotyczącą ubezpieczenia wymaganego w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 2, na kwotę ubezpieczenia co najmniej równą kwocie 10 000 000 zł.

Pytanie 31.
Pytania dotyczące schematów montażowych:
Zadanie 1605:
Jak należy skompensować odcinki sieci pomiędzy punktami 18 a 21 i punktami 28 a 31, które to odcinki przebiegają od budynku do budynku, (czy można jako kompensacje zastosować trójniki równoległe, które będą usytuowane w taki sposób iż nie zostanie zmieniona trasa sieci natomiast zostanie przerwana sieć pomiędzy budynkami. W związku z powyższym prosimy o informacje, czy odcinki biegnące w budynku pomiędzy punktami 17 a 18 i pomiędzy 10, a 28 przebiegają prostoliniowo czy w budynkach występują załamania kompensacyjne)?
Zadanie 1620:
Jak należy skompensować odcinki sieci pomiędzy punktami 42 a 39 i punktami 50 a 53, które to odcinki przebiegają od budynku do budynku, (czy można jako kompensacje zastosować trójniki równoległe, które będą usytuowane w taki sposób iż nie zostanie zmieniona trasa sieci natomiast zostanie przerwana sieć pomiędzy budynkami)?
W jaki sposób przewidziane jest wykonanie włączenia do istniejącej sieci w pkt. 1 i 24? Proszę podać średnicę istniejącej sieci.
Zadanie 1588:
W jaki sposób przewidziane jest wykonanie włączenia do istniejącej sieci w pkt. 1? Proszę podać średnicę istniejącej sieci.
- Czy zawór miedzy punktem 2 a 3 to jest zawór odpowietrzający, czy zawór odcinający z odpowietrzeniem?
- w jaki sposób skompensować odcinek sieci pomiędzy punktami G1 a 52 (zbyt długi bez kompensacji do budynku)?

Odpowiedź.
Zadanie 1605:
Wykonawca przedstawi na schemacie montażowym propozycję kompensacji odcinków sieci pomiędzy punktami 18 a 21 i punktami 28 a 31. Odcinki biegnące w budynku pomiędzy punktami 17 a 18 i pomiędzy 10, a 28 nie przebiegają prostoliniowo, w budynkach występują załamania kompensacyjne
Zadanie 1620:
Wykonawca przedstawi na schemacie montażowym propozycję kompensacji odcinków sieci pomiędzy punktami 42 a 39 i punktami 50 a 53.
W pkt. 1 włączamy się do istniejącego ciepłociągu tradycyjnego kanałowego DN 300. W pkt. 4 włączamy się do sieci preizolowanej DN 100
Zadanie 1588:
Połączenie projektowanej sieci DN65 w pkt. „1” z istniejącą siecią kanałową wykonać przez bezpośrednie wpalenie w istniejące rurociągi. Średnica rurociągu w pkt. 1 to DN 250.
- zawór miedzy punktem 2 a 3 to jest zawór odcinający z odpowietrzeniem
- Wykonawca przedstawi na schemacie montażowym propozycję kompensacji odcinków sieci pomiędzy punktami G1 a 52.

Pytanie 32.
W punkcie XV SIWZ zapisano, że oferty zostaną otwarte w dniu 2017-03-27, natomiast w punkcie XIV ppkt 8 w opisie sposobu oznaczenia opakowania oferty zapisano: "... nie otwierać przed 30 marca 2017 roku."
Odpowiedź.
W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące daty otwarcia ofert, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:
Rozdział XIV pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie, które jest następujące:
Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: Oferta na robotę budowlaną „Ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu”, nr sprawy 1-2017, nie otwierać przed 27 marca 2017 roku” oraz powinna posiadać dodatkowo nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz z numerami telefonów i faksu Wykonawcy, a także liczbę stron (należy określić ile stron znajduje się w opakowaniu).

Pytanie 33.
Prosimy o potwierdzenie czy zgodnie z pkt. 2.2 załącznika nr 4 do SIWZ (STWiORB - sieci ciepłownicze) do budowy sieci ciepłowniczych mogą być zastosowane jedynie elementy preizolowane, tzn. rury, kolana i trójniki preizolowane? Czy dopuszczacie Państwo rozwiązania alternatywne, tzn. w zamian za elementy preizolowane (kolana i trójniki preizolowane) zastosowanie muf kolanowych oraz odgałęzień montowanych na budowie?

Odpowiedź.
Do budowy sieci ciepłowniczych mogą być zastosowane jedynie elementy preizolowane prefabrykowane

Pytanie 34.
Prosimy o informację kto zabezpiecza (opłaca) obsługę geodezyjną?

Odpowiedź.
Obsługę geodezyjną opłaca Wykonawca.

Pytanie 35.
Prosimy o informację kto staje się właścicielem demontowanego złomu.?

Odpowiedź.
Właścicielem demontowanego złomu staje się Wykonawca za wyjątkiem kompletu regulatorów różnicy ciśnień i kompletu liczników ciepła znajdujących się w budynkach.

Pytanie 36.
Prosimy o określenie zakresu demontażu istniejącej sieci kanałowej - czy należy demontować sieć kanałową w całości, czy jedynie w miejscach pokrywających się z przebudowywaną siecią ciepłowniczą.

Odpowiedź.
Kanały ciepłownicze nie kolidujące z nowo realizowaną siecią nie należy demontować.

Pytanie 37.
Prosimy określenie zakresu demontażu kanału ciepłowniczego. Czy Zamawiający wymaga demontażu całości istniejącego kanału ciepłowniczego czy jedynie płyt nakrywczych i ewentualnie ścian kanału?

Odpowiedź.
Wymagamy demontażu płyt nakrywczych i ewentualnie ścian kanału.

Pytanie 38.
Zamawiający w rozdziale V. (Warunki udziału w postępowaniu) SIWZ określił warunek dotyczący doświadczenia oferentów w brzmieniu: „W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej - w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zapewniającymi wykonanie zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że:
a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed datą złożenia oferty (rozpoczęcie i zakończenie budowy) przynajmniej (3) trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci preizolowanych i węzłów cieplnych, zakresie odpowiadających przedmiotowi zamówienia i wartości co najmniej 4.000.000 zł brutto każda, w tym, wykonał co najmniej:
- jedną robotę polegającą na budowie sieci ciepłowniczej o średnicy minimum Dn 300/450 mm i długości minimum 1000 m,
- jedną robotę polegającą na wykonaniu węzłów ciepłowniczych w ilości 50 sztuk (...)
Prosimy o potwierdzenie informacji przekazanej Wykonawcom przez Zamawiającego w dniu 15.03.2017 w trakcie wizji lokalnej, że poprzez powyższy zapis należy rozumieć wykonanie trzech zadań z których każde obejmowało wykonanie zarówno sieci ciepłowniczej jak i węzłów ciepłowniczych w ramach jednego zadania, i każde z nich na kwotę 4 000 000,00 zł brutto, w tym jedna z tych robót powinna obejmować wykonanie co najmniej 1000m sieci preizolowanej 300/450mm oraz węzłów ciepłowniczych, jedna powinna obejmować wykonanie co najmniej 50 węzłów oraz sieci ciepłowniczej, trzecia zaś powinna obejmować wykonanie zarówno sieci jak i węzłów.

Odpowiedź.
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat wykonał co najmniej trzy roboty budowlane
- z których każda obejmowała zarówno wykonanie sieci preizolowanych jak i węzłów cieplnych
- każda z tych robót miała wartość co najmniej 4 000 000 zł brutto
Dodatkowo przynajmniej jedna z trzech robót ( poza wskazanym powyżej wymogiem wykonania zarówno sieci jak i węzłów, oraz wymogiem wartości powyżej 4 000 000 zł )  musi obejmować
- budowę sieci ciepłowniczej o średnicy minimum dn 300/450 mm i długość minimum 1000 m
- wykonanie węzłów ciepłowniczych w ilości 50 sztuk

Pytanie 39.

Zadanie 1593:
Jaka jest średnica istn. s.c. preizolowanej w punkcie 1?

Odpowiedź.
Włączenie w pkt. 1 nowobudowanej sieci będzie do istniejącej sieci kanałowej o średnicy DN 100.

Pytanie 40.
Zadanie 1569:
W odpowiedziach na pytania z dnia 17.03.2017 r. Zamawiający stwierdza „-w pkt. 3 na sieci DN150/250 nie należy montować trójnika 150/65. Istniejący przyłącz preizolowany DN 65 należy podłączyć w komorze znajdującej się na sieci DN150/250. W komorze na przyłączu należy zamontować zawory.”
Na mapie przedstawiona komora znajduje się za redukcją, czy więc odgałęzienie do istn. DN65/140 nie będzie realizowane z średnicy DN125/225 w wcześniej wspomnianej komorze?
Przy takim rozwiązaniu podłączenie odgałęzienia DN65/140 ma zostać zrealizowane w przez trójnik niepreizolowany i zawory kołnierzowe?

Odpowiedź.
Należy zastosować trójnik preizolowany DN65/140 oraz zawory odcinające preizolowane. Włączenie będzie realizowane z średnicy DN125/225.

Pytanie 41.
W związku z licznymi wyjaśnieniami Zamawiającego, jakie ukazały się w dniu 17.03.2017 r. , zwracamy się uprzejmie z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.
Wydłużenie terminu umożliwi przygotowanie rzetelnych i kompletnych ofert uwzględniających wszystkie wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź.
Zamawiający nie widzi potrzeby przedłużania terminu składania ofert.

Pytanie 42.
Pytanie dot. Schematów montażowych:
Zadanie 1605:
Jak należy skompensować odcinki sieci pomiędzy punktami 18 a 21 i punktami 28 a 31, które to odcinki przebiegają od budynku do budynku, ( czy można jako kompensacje zastosować  trójniki równoległe, które będą usytuowane w taki sposób, iż nie zostanie zmieniona trasa sieci natomiast zostanie przerwana sieć pomiędzy budynkami. W związku z powyższym prosimy o informacje, czy odcinki biegnące w budynku pomiędzy punktami 17 a 18 i pomiędzy 10 a 28 przebiegają prostoliniowo czy w budynkach występują załamania kompensacyjne)?

Odpowiedź.
W budynkach występuje naturalna kompensacja. Na odcinkach pomiędzy punktami 18 a 21 i punktami 28 a 31 można zastosować trójniki równoległe.

Pytanie 43.
Pytanie dot. Schematów montażowych:
Zadanie 1620:
Jak należy skompensować odcinki sieci pomiędzy punktami 42 a 39 i punktami 50 a 53, które to odcinki przebiegają od budynku do budynku, (czy można jako kompensacje zastosować  trójniki równoległe, które będą usytuowane w taki sposób iż nie zostanie zmieniona trasa sieci natomiast zostanie przerwana sieć pomiędzy budynkami)?

Odpowiedź.
W budynkach występuje naturalna kompensacja. Na odcinkach pomiędzy punktami 42 a 39 i punktami 50 a 53 można zastosować trójniki równoległe.

Pytanie 44.
Pytanie dot. Schematów montażowych:
Zadanie 1620:
W jaki sposób przewidziane jest wykonanie włączenia do istniejącej sieci w pkt. 1 i 24? Proszę podać średnicę istniejącej sieci.

Odpowiedź.
Włączenie w pkt. 1 nowobudowanej sieci będzie do istniejącej sieci kanałowej o średnicy DN 300.
Włączenie w pkt. 24 nowobudowanej sieci będzie do sieci preizolowanej  o średnicy DN 100.

Pytanie 45.
Zadanie 1588:
W jaki sposób przewidziane jest wykonanie włączenia do istniejącej sieci pkt.1?
Proszę podać średnicę istniejącej sieci.
- czy zawór między punktem 2 a 3 to jest zawór odpowietrzający, czy zawór odcinający z odpowietrzeniem?
- w jaki sposób skompensować odcinek sieci pomiędzy punktami G1 a 52 ( zbyt długi bez kompensacji do budynku)?

Odpowiedź.
Włączenie w pkt. 1 nowobudowanej sieci będzie do istniejącej sieci kanałowej o średnicy DN 200.
W istniejącą sieć kanałową DN 200 na odcinku 2 a 3 należy zastosować zawór odcinający z odpowietrzeniem.
Zamawiający nie widzi potrzeby kompensacji odcinka G1 do 52.

Pytanie 46.
W odpowiedzi na pytanie nr 5 dotyczące złącz dla DN300 poinformowali Państwo, że należy „ stosować mufy termokurczliwe sieciowane z korkami wtapianymi” natomiast wg STWIORB „ Dla średnicy rury stalowej od DN300 złącza muszą być wykonane jako zgrzewane elektrycznie”, jednocześnie w odpowiedzi na pytanie 4 udzielili Państwo informacji, że „ Do średnicy rury przewodowej DN300 nie wymagamy zastosowania muf sieciowych radiacyjnie”.
W związku z powyższym prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy do średnicy DN250 włącznie należy stosować złącza sieciowane, a dla średnic DN300 i większych należy stosować złącza zgrzewane elektrycznie o konstrukcji otwartej lub zamkniętej?

Odpowiedź.
Do średnicy DN250 włącznie należy stosować złącza termokurczliwe sieciowane, a dla średnic DN300 należy stosować złącza zgrzewane elektrycznie o konstrukcji otwartej lub zamkniętej.

Pytanie 47.
Zamawiający w rozdziale V (Warunki udziału w postępowaniu) pkt. 2.3) SIWZ określił warunek dotyczący doświadczenia oferentów w brzmieniu: „ W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej– w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje osobami zapewniającymi wykonanie zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że:
a)wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed datą złożenia oferty ( rozpoczęcie i zakończenie budowy) przynajmniej (3) trzy roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci preizolowanych i węzłów cieplnych, zakresie odpowiadających przedmiotowi zamówienia  i wartości co najmniej 4.000.000 zł brutto każda, w tym, wykonał co najmniej:
- jedną robotę polegającą na budowie sieci ciepłowniczej o średnicy minimum Dn300/450 mm i długości minimum 1000 m,
- jedną robotę polegającą na wykonaniu węzłów ciepłowniczych w ilości 50 sztuk(…)

Jedocześnie Zamawiający załączył wzór wykazu wykonanych robót ( załącznik nr 8 do SIWZ) z którego jednoznacznie wynika, iż poprzez powyższy zapis ( rozdz.. V pkt. 3a) należy rozumieć wykonanie trzech robót budowlanych polegających na wykonaniu sieci preizolowanych i węzłów cieplnych, ale wykonanych w ramach oddzielnych umów.

W związku z powyższym oraz w związku z odpowiedzią na pytanie nr 38 prosimy o ostateczne  potwierdzenie, że Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (3) trzy roboty budowlane polegające  na wykonaniu sieci preizolowanych i węzłów cieplnych, w zakresie odpowiadających przedmiotowi zamówienia i wartości co najmniej 4.000.000 zł brutto każda, ale wykonał je w ramach oddzielnych umów i w tym co najmniej:
- jedna robotę polegająca na budowie sieci ciepłowniczej o średnicy minimum Dn300/450 mm i długości minimum 1000 m,
- jedną robotę polegającą na wykonaniu węzłów ciepłowniczych w ilości 50 sztuk.

Odpowiedź
Tak, Zamawiający uzna warunek opisany w rozdziale V pkt. 2, 3) za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże , że wykonał 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci preizolowanych lub węzłów cieplnych, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i wartości co najmniej 4.000.000 zł brutto każda, w tym co najmniej:
- jedną robotę polegającą na budowie sieci ciepłowniczej o średnicy minimum Dn 300/450 mm i długości 1000 m,
- jedną robotę polegającą na wykonaniu węzłów cieplnych w ilości 50 sztuk.
W związku z powyższym, Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ i terminu składania ofert.

Pytanie 48.
Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach monitoringu sieci ciepłowniczych należy dostarczyć i zamontować detektory czy lokalizatory systemu alarmowego?

Odpowiedź.
W ramach monitoringu należy dostarczyć detektory stanu sieci preizolowanej.

Pytanie 49.
Zamawiający realizując zadanie inwestycyjne zmierza do znaczącego ograniczenia strat ciepła na przesyle poprzez modernizację systemu ciepłowniczego, tj. wymianę sieci ciepłowniczych kanałowych na preizolowane. Aby uzyskać pożądany efekt ekologiczny zasadne jest zastosowanie najlepszych na rynku rozwiązań w zakresie ograniczenia strat ciepła do otoczenia. W związku z powyższym proponujemy wykonanie sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych produkowanych metodą CONTI (w zakresie DN25÷DN200 dla rur pojedynczych oraz DN25÷DN100 dla rur podwójnych) wyposażonych w barierę dyfuzyjną zgodną z normą PN-EN 253:2009+A2:2015-12, na styku pianki PUR oraz płaszcza osłonowego. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dokona modyfikacji wymagań technicznych w tym zakresie?

Odpowiedź.
Zamawiający nie dokona modyfikacji wymagań technicznych w tym zakresie.

Pytanie 50.
Zgodnie z warunkami gwarancji (załącznik nr 11 do SIWZ) oraz pkt. 2.2 STWiORB (załącznik nr 4 do SIWZ) wymagane jest aby dostawcą elementów preizolowanych (pojedynczych i podwójnych) był jeden producent. Prosimy o potwierdzenie tego warunku.

Odpowiedź.
Potwierdzamy, że wszystkie elementy systemu rur preizolowanych (rury, kształtki preizolowane) muszą pochodzić od jednego producenta systemu i że do oferty należy załączyć oświadczenie producenta systemu rur preizolowanych potwierdzające, że jest on producentem wszystkich elementów systemu (za wyjątkiem złącz mufowych zgrzewanych elektrycznie).

Pytanie 51.
Czy Zamawiający przewiduje wykonanie, w niezależnym akredytowanym laboratorium, badań dostarczonych elementów systemu rur preizolowanych pod kątem weryfikacji deklarowanych parametrów? Prosimy o określenie konsekwencji w przypadku zastosowania materiałów o niewłaściwych parametrach.

Odpowiedź.
Zamawiający będzie dokonywał odbioru materiałów i w przypadku stwierdzenia złej jakości dostarczonego materiału zastrzega sobie prawo do wykonania badań w niezależnym akredytowanym laboratorium. Konsekwencją zastosowania materiałów o niewłaściwych parametrach będzie ich wymiana na koszt Wykonawcy

Pytanie 52.
W p. 7 SIWZ Zamawiający dopuszcza urządzenia i materiały równoważne opisywanym, pod warunkiem spełnienia przez oferowane urządzenia i materiały do budowy węzłów cieplnych warunków opisywanych w SIWZ. Ponieważ Zamawiający nie precyzuje jakie wymagania powinny spełniać regulatory różnicy ciśnień, czy powinny one, tak jak użyte w projekcie, posiadać możliwość serwisowania to jest swobodnej wymiany membrany, uszczelnień, wyczyszczenia komory siłownika poprzez jej rozbieralną konstrukcję skręcaną śrubami ?

Odpowiedź.
Regulatory różnicy ciśnień muszą posiadać możliwość serwisowania to jest swobodnej wymiany membrany, uszczelnień, wyczyszczenia komory siłownika poprzez jej rozbieralną konstrukcję.

Informacje po otwarciu ofert.

Dotyczy przetargu na robotę budowlaną „Ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu” nr sprawy 1-2017

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu zamieszcza poniższe informacje po otwarciu ofert:

 • kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 11.703.376,75 złotych, słownie jedenaście milionów siedemset trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć 75/100 złotych
 • firmy i adresy wykonawców którzy złożyli  oferty w terminie, ceny, terminy wykonania, okresy gwarancji, warunki płatności:


ENERGA Serwis Sp. z o.o.- Lider
07-410 Ostrołęka, ul. Celna 13
Cena netto oferty: 10.430.000,00 zł – dziesięć milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych
Termin wykonania zamówienia: 2018-10-15
Okres gwarancji: rury – 5 lat, 10 lat, węzły – 5 lat, oprogramowanie – 2 lata
Warunki płatności: Wykonawca akceptuje warunki określone w SIWZ

INSTALMEDIA Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Targiela 8
Cena netto oferty: 10.429.000,00 zł – dziesięć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych  
Termin wykonania zamówienia: 2018-10-15
Okres gwarancji: rury – 5 lat, 10 lat, węzły – 5 lat, oprogramowanie – 2 lata
Warunki płatności: Wykonawca akceptuje warunki określone w SIWZ

PRESYSTEM Sp. z o.o. sp.k.- Lider Konsorcjum
35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 2/6
Cena netto oferty: 11.049.000,00 zł – jedenaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy złotych
Termin wykonania zamówienia: 2018-10-15
Okres gwarancji: rury – 5 lat, 10 lat, węzły – 5 lat, oprogramowanie – 2 lata
Warunki płatności: Wykonawca akceptuje warunki określone w SIWZ

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum
87-100 Toruń, ul. Płaska 4-10.
Cena netto oferty: 9.630.300,00 zł – dziewięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy trzysta złotych
Termin wykonania zamówienia: 2018-10-15
Okres gwarancji: rury – 5 lat, 10 lat, węzły – 5 lat, oprogramowanie – 2 lata
Warunki płatności: Wykonawca akceptuje warunki określone w SIWZ

Zawiadomienie o wyborze oferty.

W związku ze złożoną ofertą dotyczącą przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną „Ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu”, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta:
Konsorcjum w składzie:
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. - Lider
87-100 Toruń, ul. Płaska 4-10
ACE Instal Spółka z o.o.
40-142 Katowice, ul. Modelarska 31
Oferta, którą wybrano spełnia wymagania SIWZ i jest najkorzystniejsza w kryterium cena, które jest jedynym kryterium oceny ofert w tym postępowaniu przetargowym.

Wykaz złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:

1. Konsorcjum w składzie: ENERGA Serwis Sp. z o.o. – Lider
07-410 Ostrołęka, ul. Celna 13
Isoplus Polska Sp. z o.o. – Partner
40-599 Katowice, ul. Żeliwna 43
Ofercie przyznano 92,33 pkt, cena oferty netto: 10.430,000,00 złotych, cena oferty brutto: 12.828.900,00 złotych

2. INSTALMEDIA Sp. z o.o.
43-100 Tychy, ul. Targiela 8
Ofercie przyznano 92,34 pkt, cena oferty netto: 10.429.000,00 złotych, cena oferty brutto: 12.827.670,00 złotych

3. Konsorcjum w składzie:
PRESYSTEM Sp. z o.o.sp.k. – Lider 
35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 2/6
TERMORES Sp. z o.o. – Partner
35-307 Rzeszów, ul. Armii Krajowej 80
Dziewit i Dziewit Sp. j. – Partner
39-332 Tuszów Narodowy, Pluty 28
Ofercie przyznano 92,39 pkt, cena oferty netto: 11.049.000,00 złotych, cena oferty brutto: 12.821.070,00 złotych

4. Konsorcjum w składzie:
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. - Lider
87-100 Toruń, ul. Płaska 4-10
ACE Instal Spółka z o.o.
40-142 Katowice, ul. Modelarska 31
Ofercie przyznano 100,00 pkt, cena oferty netto: 9.630.300,00 złotych, cena oferty brutto: 11.845.269,00 złotych

Udzielenie zamówienia.

Zamówienie zostało udzielone Konsorcjum Firm w składzie: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Płaska 4-10 - Lider Konsorcujm, ACE Instal Spółka z o.o.40-142 Katowice, ul. Modelarska 31 - Partner Konsorcjum.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

39-300 Mielec, ul. Grunwaldzka 3

ogłasza przetarg nieograniczony

na roboty budowlane

Ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III. Czysta energia

Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza

Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych

 

 

 

 

Zamówienie niniejsze jest zamówieniem sektorowym.

       Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu. W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz U z 2015r. poz. 2164 z późn.zm), lecz postępowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad określonych w w/w ustawie.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane, a możliwość unieważnienie postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

Tryb udzielenia zamówienia.

 

      Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu.

      W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz U z 2015r. poz. 2164 z późn.zm), lecz postępowanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad określonych w w/w ustawie.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

 

Opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy zrealizować zadania, w których skład wchodzi:

- Budowa 15 podziemnych odcinków osiedlowych sieci ciepłowniczych z przyłączami do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej z rur preizolowanych z izolacją standardową i z instalacją alarmową impulsową, Ułożenie rur teletechnicznych wzdłuż sieci ciepłowniczej łączące węzły do wykonania monitoringu.

- Budowa 89 węzłów cieplnych - budowa systemu monitoringu pracy węzłów cieplnych wraz ze zdalnym odczytem liczników ciepła i wodomierzy. Łączna długość sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami to: 5,99 km. W budynkach zostaną wykonane węzły łączące sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz obiektów z instalacją wew. budynków. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą zarówno pojedyncze odcinki sieci ciepłowniczej, które zakładają zmniejszenie wysokości strat podczas przesyłu jak również odcinki sieci wraz z przyłączami, które zaprojektowano w ramach likwidacji węzłów grupowych i zamiany ich na węzły indywidualne (w każdym budynku). Dane do systemu monitoringu przekazywane będą łączami internetowymi.

- Likwidacja węzłów grupowych polegać będzie na wymianie sieci i przyłączy wykonanych w technologii kanałowej na nowe preizolowane i doprowadzenie ich do budynków w których zostaną zamontowane węzły indywidualne wraz z automatyką i systemem monitoringu. Monitoring umożliwi podgląd wielu parametrów pracy węzłów takich jak: temperatury, ciśnienia, stan pracy pomp itp. Umożliwi również zdalny odczyt stanów liczników energii cieplnej i wodomierzy w celu dokonania rozliczeń z odbiorcami.

- Dostawa sprzętu komputerowego składającego się z komputera i dwóch monitorów.

- Wykonie zasilania w energię elektryczną 89 węzłów zgodnie z warunkami wydanymi z PGE Dystrybucja.

- Wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejącego oprogramowania wizualizacyjnego SCADA Intouch i bazy danych Historian.

Termin wykonania zamówienia:

 

Etap I - Wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych, rozbiórkowych i budowlano-montażowych sieci i węzłów cieplnych wraz z monitoringiem obejmujących zadania:

1.     Sieć i przyłącza W-8D z montażem węzłów indywidualnych - projekt nr 1589, 1613,1614,1616

2.     Sieć i przyłącza W-1S z montażem węzłów indywidualnych – projekt nr 1605, 1613, 1614, 1615,1616

3.     Sieć i przyłącza Partyzantów - Nadleśnictwo z montażem węzłów indywidualnych – projekt nr 1593, 1613, 1614, 1615,1616

4.     Sieć i przyłącza Partyzantów – Wspólnoty z montażem węzłów indywidualnych – projekt nr 1603, 1613,1614,1615,1616

5.     Sieć Ducha Świętego -  projekt nr 1568

6.     Sieć Tańskiego – projekt nr 1569

7.     Sieć Drzewieckiego – kolej – projekt nr 1594

8.     Sieć Drzewieckiego i Sienkiewicza – projekt nr 1598

9.     Sieć Tańskiego i Kocjana – projekt nr 1585

10.  Sieć i przyłącza W-4S z montażem węzłów indywidualnych – projekt nr 1620, 1613, 1614, 1616

11.  Monitoring węzłów cieplnych – projekt nr 1616 w zakresie pkt.1,2,3,4,10

 

Termin rozpoczęcia 2017-04-24, termin zakończenia 2017-09-16.

Etap II - Wykonanie robót przygotowawczych, ziemnych, rozbiórkowych i budowlano-montażowych sieci i węzłów cieplnych wraz z monitoringiem obejmujących zadania:

1.     Sieć i przyłącza W-4D z montażem węzłów indywidualnych – projekt nr 1588, 1613, 1614,1616

2.     Sieć i przyłącza W-11D z montażem węzłów indywidualnych- projekt nr 1591, 1613, 1614,1616

3.     Sieć i przyłącza W-22D z montażem węzłów indywidualnych – projekt nr 1592, 1613, 1614,1616

4.     Sieć i przyłącza W-2S z montażem węzłów indywidualnych – projekt nr 1604, 1613, 1614,1616

5.     Sieć Nowa – estakada – projekt nr 1621

6.     Monitoring węzłów cieplnych- projekt nr 1616 w zakresie pkt. 1,2,3,4

 

Termin realizacji rok 2018, termin zakończenia 2018-10-15.

Wymagania dotyczące wadium.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy PLN). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

 

Termin związania ofertą.

Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Kryteria oceny ofert.

      W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest „cena oferty”. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100.

 

Składanie ofert.

Ofertę należy złożyć w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec w pokoju nr 28 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 2017-03-27 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.

      Oferty zostaną otwarte w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec w pokoju nr 32 (świetlica) o godzinie 1100 w dniu 2017-03-27. Otwarcie ofert jest jawne.

 

Kontakt z Zamawiającym.

       Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest mgr inż. Leszek Wójcik - telefon 17 788 89 70, faks 17 788 89 54, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00.

 

Poprawiony: wtorek, 08 sierpnia 2017 11:58
Liczba odsłon - 3653