Urządzenia i armatura do wykonania węzła cieplnego 1-2017-PPU
wtorek, 24 stycznia 2017 10:32

1-2017-PPU                                                                                                                       Mielec, 25.01.2017r.       

 

 

Zapytanie o cenę

 

postępowanie jako zamówienie sektorowe nie przekraczające 418 000 Euro jest prowadzone z wyłączeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie

art. 132 ust. 1 pkt. 3 i art. 133 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r. poz. 2164 oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263)

 

 Dane dotyczące Zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Mielcu

ul. Grunwaldzka 3

39-300 Mielec

NIP: 817-16-67-258,

tel. 17 788 89 50, fax 17 788 89 54

 

Przedmiot zamówienia

Urządzenia i armatura  do wykonania węzłów cieplnych zgodnie z załącznikiem nr 1.

Termin wykonania zamówienia

Dostawa  loco magazyn MPEC Sp. z o.o. w Mielcu do dnia 1.03.2017r.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego pok. 28 w terminie do dnia 6.02.2017r.  do godz. 13.00.

w kopercie opisanej adresem Zamawiającego i Oferenta a także nr sprawy 1-2017-PPU.

Termin podpisania umowy do 8.02.2017r.

Inne informacje

Do kontaktu z oferentami upoważniony jest:

mgr inż. Leszek Wójcik

tel.602 354 883, 17 788 89 70

Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury bez podania przyczyn, zmiany zakresu zamówienia, tj. rezygnacji z niektórych pozycji, swobodnego wyboru oferty, dodatkowych negocjacji i uzgodnień, do nie wybrania żadnej oferty, jeżeli ich ceny będą przekraczać zaplanowane na ten cel środki, oferta w PLN.

Kryteria wyboru ofert

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną oferty, oraz spełnieniem wymagań zawartych w formularzu ofertowym.

Gwarancja

Wymagany okres gwarancyjny na przedmiot zamówienia wynosi minimum 2 lata.

Termin płatności

Termin płatności wynosi 30 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i wystawieniu faktury VAT

Załączniki do zapytania o cenę

1.Wykaz urządzeń i armatury na poszczególne węzły

2.Formularz ofertowy

3.Projekt umowy

Poprawiony: poniedziałek, 27 lutego 2017 11:16
Liczba odsłon - 784