Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Grunwaldzka 3
środa, 13 kwietnia 2016 13:41

1-2016-PN                                                                                                                

Mielec 2016-04-12

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o. w Mielcu
ul. Grunwaldzka 3 39 - 300 Mielec
tel. 17 788-89-50
fax 17 788-89-54
NIP: 817-16-67-258                                                                  REGON: 690515014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na robotę budowlaną

Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Grunwaldzka 3

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone z zachowaniem zasad określonych Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015r. poz. 2164).

  

I. Zamawiający

Zamawiającym jest:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

ul. Grunwaldzka 3

39-300 Mielec

tel. 177888950

fax 177888954

NIP 817-16-67-258

REGON 690515014

KRS 0000081748 Sąd Rejonowy w Rzeszowie Kapitał zakładowy 8977500 PLN

  

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone z zachowaniem zasad określonych Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 r. poz.2164) zwaną dalej ustawą.

Tryb przetarg nieograniczony - robota budowlana. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8.

  

III.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

1) wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku Grunwaldzka 3 w Mielcu, obejmujące dostawę, montaż, wykonanie i uruchomienie instalacji klimatyzacyjnej wraz z instalacją odprowadzenia skroplin, zgodnie z projektem – załączniki nr 5 i 6 do siwz.

2) świadczenie usługi serwisowej.

        Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:

39717200-3      urządzenia klimatyzacyjne

45 00 00 00-7   roboty budowlane
45 33 12 20-4   instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych
45 39 00 00-9   roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne  

Zakres prac i robót objętych zamówieniem o którym mowa w pkt 1:

obejmuje  roboty budowlane  w zakresie wykonania instalacji klimatyzacyjnej w  wybranych pomieszczeniach wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac potrzebnych do prawidłowego działania systemu klimatyzacji. Prace obejmują między innymi: wykonanie zasilania elektrycznego oraz wykonanie wszelkich prac budowlanych, w tym przebić, obudów, malowanie, sposób odprowadzenia skroplin itd. związanych z wykonaniem zadania. Zakres prac obejmuje także uruchomienie i rozruch instalacji, przeprowadzenie prób, pomiarów oraz szkolenie personelu w niezbędnym zakresie, zabezpieczenie sprzętu znajdującego się w budynku przed uszkodzeniem, zapyleniem, zalaniem, demontaż istniejącego układu klimatyzacji, wykonanie instalacji zasadniczej systemu klimatyzacji wraz z instalacjami pomocniczymi funkcjonalnie związanymi, prace budowlano-montażowe przystosowawcze, roboty wykończeniowe (odtworzenie naruszonej elewacji budynku i tynków wewnętrznych z wykonaniem poprawek powierzchni wraz z pomalowaniem, wykonania zabudowy lub osłon określonych elementów instalacji prowadzonych na elewacji i przez pomieszczenia biurowe, naprawę pokrycia dachowego),  montaż urządzeń klimatyzacyjnych wewnętrznych i jednostek zewnętrznych, przedstawienie wymaganych dokumentów koniecznych do użytkowania.


W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia technologia robót przy realizacji przedmiotu zamówienia zostaje opisana poprzez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający informuje, iż zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy powinny posiadać materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia poprzez zastosowanie materiałów równoważnych. Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów, określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe oraz jakościowe (m.in.: wymiary, zastosowany materiał, kolor, przeznaczenie urządzeń, estetyka itp.) jakim powinny odpowiadać materiały równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może, przy pomocy innych dokumentów wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

Realizacja zamówienia zostanie podzielona na 2 etapy, które obejmą następujące zakresy prac i robót:

I etap – wykonanie instalacji i montaż urządzeń na 1 piętrze (11 jednostek wewnętrznych i 3   jednostki zewnętrzne), zgodnie z załącznikami nr 5.2 i 5.4

          - wykonanie instalacji i montaż urządzeń na 2 piętrze (7 jednostek wewnętrznych i 2 jednostki zewnętrzne), zgodnie z załącznikami nr 5.3 i 5.4

II etap - wykonanie instalacji i montaż urządzeń na parterze (5 jednostek wewnętrznych i 1   jednostka zewnętrzna), zgodnie z załącznikami nr 5.1 i 5.4

Przedmiot zamówienia o którym mowa w pkt 2 obejmuje świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi serwisowej wykonanej instalacji klimatyzacyjnej przez okres 5 lat od dnia uruchomienia instalacji klimatyzacyjnej objętej danym etapem. Usługa serwisowa będzie prowadzona zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 15 maja 2015 poz.881 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Wykonawca, zgodnie z w/w Ustawą powinien również sporządzić stosowne dokumenty dla urządzeń i instalacji klimatyzacyjnej takie jak: Karta Urządzenia albo Karta Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, algorytm serwisowania. Należy również umieścić dokumenty w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

Przed realizacją zadania Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej i zapoznać się wnikliwie z obiektem w stopniu pozwalającym na rzetelne sporządzenie oferty.

  

IV. Wymagany termin realizacji zamówienia.

Zamówienie zostanie zrealizowane w dwóch etapach podzielonych na lata 2016 i 2017. Terminy realizacji zamówienia będą następujące:  

I etap – zamówienie należy wykonać w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy w roku 2016

II etap – zamówienie należy wykonać w terminie do 30 kwietnia 2017 roku.

Usługa serwisowa będzie świadczona przez okres 5 lat. Termin pięcioletni będzie liczony oddzielnie dla etapu I i etapu II .

  

V.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Należy przedłożyć wykaz posiadanych uprawnień, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)     posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed datą złożenia oferty przynajmniej dwóch robót budowlanych o podobnym charakterze i wartości większej lub równej 50.000 zł brutto każda – przedłożyć wykaz robót (załącznik nr 10) wraz z referencjami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie,

3)     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Należy przedłożyć wykaz sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia (załącznik nr 12),

4)     dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Należy przedłożyć wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia zawierający ich kwalifikacje, wykształcenie, zawód, uprawnienia (załącznik nr 13),

5)     sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, należy przedłożyć:

a) informację banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 100.000 złotych wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 100.000 złotych

6)     wizji lokalnej przed złożeniem oferty - dokonają wizji lokalnej w obiekcie w celu pełnego rozeznania zakresu zamówienia (załącznik nr 8)

2.    Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia.

Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1)     jest niezgodna z ustawą,

2)     jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z  zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,

3)     jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)    zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)    została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,

6)    zawiera błędy w obliczeniu ceny,

7)    Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

8)    jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

Oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. V.1, VI.A, VI.B, STWIORB - zał. nr 7.1 i 7.2, na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia. Niespełnienie warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

  

VI.A. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w ofercie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1.    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1.1 do niniejszej specyfikacji.

2.    zestawienia oferowanych urządzeń i podstawowych materiałów – pod rygorem odrzucenia oferty – załącznik nr 1.2

3.    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie art. 22 ust.1 ustawy złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

4.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 oraz art.24 ust.2 pkt 1) ustawy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3.

5.    Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

6.    Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7.    Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

8.    Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 10-11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9.    Dokumenty i informacje wymienione w pkt V.1 siwz.

10. Dowód wniesienia wadium.

11. Dokumenty i informacje dotyczące oferowanych urządzeń i podstawowych materiałów, będące podstawą do dokonania oceny technicznej.

12. Informacje Wykonawcy dotyczące warunków gwarancji i serwisu.

13.  Oświadczenie producenta i Wykonawcy o zapewnieniu nieodpłatnego przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie umożliwiającym uzyskanie uprawnień, dających możliwość sprostania wymogom gwarancyjnym producenta.

15. Wykonawca winien wskazać w ofercie dokumenty, które stanowią tajemnicę handlową Wykonawcy i na których ujawnienie wobec innych uczestników postępowania nie wyraża zgody. Nie dotyczy to przypadków, w których obowiązek ujawnienia informacji wskazanych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub decyzji, poleceń, zarządzeń, wyroków lub innych dyspozycji wydanych przez organy administracji publicznej, sądy powszechne lub organy ścigania. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający może udostępnić całość oferty innym uczestnikom postępowania.

16. Gwarancja na przedmiot zamówienia (urządzenia i materiały) winna wynosić minimum 36 miesięcy i nie więcej niż 60 miesięcy.

17. Oświadczenie Wykonawcy w formie pisemnej, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, projektem umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

18. Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej z przedstawicielem Zamawiającego potwierdzone przez Zamawiającego – załącznik nr 8

19. Warunki gwarancji i serwisu – załącznik nr 9 do siwz.

20. Kosztorys pełny z cenami, wykonany w oparciu o obmiary robót i wizję lokalną.

21.   Wykonawca powinien posiadać uprawnienia i certyfikaty wynikające z Ustawy z dnia 15 maja 2015 poz.881 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Ustawa ta określa postępowanie i właściwości organów w sprawach wykonywania obowiązków wynikających z:

1 – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 161 z 14.06.2006, str. 1 i Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str.1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 842/2006”,

2 - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 1005/2009”.

Na potwierdzenie Wykonawca składa oświadczenie – zał. nr. 14.

22.  Wzór umowy na świadczenie usługi serwisu 5-letniego – zał. nr 15

  

VI.B. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w ofercie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zagranicznego.

1.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dziale VI.A siwz:

1) pkt 5-7 i pkt 9 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 8 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

2.    Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3.    Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

  

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1.    Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i  Wykonawcy przekazują pisemnie.

2.    Każda ze stron niezwłocznie potwierdza w sposób pisemny fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.

3.    Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących siwz.

4.    Pytania do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz uważa się za złożone w terminie, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

5.    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

6.    Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest
mgr inż. Leszek Wójcik - telefon 17 788 89 70, faks 17 788 89 54, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. "> Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 15.00.

   

VIII. Wadium

Zasady wnoszenia, zwrotu i zatrzymania wadium.

Wadium w wysokości 8.000.- zł powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek zamawiającego w banku: Bank Millennium S.A. 72116022020000000060763218 "Wadium - znak sprawy: 1-2016-PN „

Wadium może być wniesione w jednej z form wymienionych w art. 45 ust.6 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w art. 45 ust.6 ustawy, oryginał wadium należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a kserokopię (potwierdzoną za zgodność) dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

   

IX. Termin związania ofertą.

1.    Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.    Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.    Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

4.    Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.    Oferta sporządzona w oparciu o formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do siwz wraz z pozostałymi załącznikami mają być sporządzone w języku polskim. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

3.    Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

4.    Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

5.    Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji.

6.    Wszystkie zmiany naniesione w ofercie muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

7.    Formularz oferty należy podpisać, a wszystkie strony oferty - w tym wszystkie załączniki muszą być parafowane przez osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

8.    Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane w niniejszej specyfikacji. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: Oferta na robotę budowlaną „Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Grunwaldzka 3”, nr sprawy 1-2016-PN, nie otwierać przed 6 maja 2016 roku oraz powinna posiadać dodatkowo nazwę i dokładny adres Wykonawcy wraz z numerami telefonów i faksu Wykonawcy, a także liczbę stron (należy określić ile stron znajduje się w opakowaniu).

9.    W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę za zgodność z oryginałem.

10. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzać jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

12. Oferta oraz załączniki nie podlegają zwrotowi po otwarciu.

  

XI.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec w pokoju nr 28 (sekretariat) do godziny 1000 do dnia 2016-05-06 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.

Oferty zostaną otwarte w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej   Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec w pokoju nr 32 (świetlica) o godzinie 1100 w dniu 2016-05-06. Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje, o których mowa wyżej przekazane zostaną niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

  

XII.  Opis sposobu obliczenia ceny.

1.      Cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia należy przedstawić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej siwz. W powyższej cenie wykonawca obowiązany jest wskazać kwotę należną z tytułu wykonania instalacji klimatyzacyjnej w budynku Grunwaldzka 3 w Mielcu ( III pkt 1 ) oraz kwotę należną z tytułu świadczenia usługi serwisowej ( III pkt 2 )

2.      Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku.

3.      Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty zgodnie z projektami budowlanymi, przedmiarami robót i wizją lokalną, związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

4.      Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

5.      Przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot zamówienia.

   

XIII.   Opis Kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1.    oferta, co do opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2.    z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

3.    złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione

4.    oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

5.    wniesiono poprawnie wadium,

6.    Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami zamawiającego.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są: 

Cena – 90 %

Gwarancja  jakości – 10 %

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów z poszczególnych kryteriów  oceny ofert.

K = C + G

gdzie:

K – oznacza łączną liczbę punktów we wszystkich kryteriach

C - oznacza liczbę punktów badanej oferty w kryterium cena

G - oznacza liczbę punktów badanej oferty w kryterium gwarancja jakości

Cena zostanie obliczona według następującego wzoru:

C = Cn / Cb x 90

gdzie:

Cn – oznacza cenę (brutto) najniższą spośród wszystkich podlegających    ocenie ofert

Cb – oznacza cenę (brutto) oferty badanej

Gwarancja jakości zostanie obliczona według następującego wzoru:

G = Gb / 60 x 10

gdzie:

Gb – oznacza ilość miesięcy gwarancji badanej oferty

Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy.

Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości wynosi 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy. Wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy w liczbie 60 miesięcy i więcej – otrzyma 10 pkt.

W przypadku gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje gwarancję jakości licząc od daty odbioru przedmiotu umowy dłużej niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia  punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancji jakości przyjmie okres gwarancji jakości jako  60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy.

.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1)       nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

2)       cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

3)       zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

4)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

5)       postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.  O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1)     ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2)     złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)     wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)     Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3)     Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

4)     terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

4.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza
informacje, o których mowa w p.3, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.

5.  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

1)            w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub pocztą elektroniczną

2)            w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie

6.  Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.

  

XV.     Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1.    Zasady wnoszenia zabezpieczenia

Od Wykonawcy, który wygra przetarg wymagane będzie wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie powinno być wniesione w jednej z form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy.

2.    Zasady zwrotu zabezpieczenia

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w trybie określonym w umowie.

  

XVI.    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji i zawiera ona istotne postanowienia dla obu stron w sprawie zamówienia publicznego.

Wzór umowy na świadczenie usługi serwisu 5 letniego sporządzi i przedłoży w swojej ofercie Wykonawca. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 15 maja 2015 poz.881 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, jako załącznik nr 15 do specyfikacji. W umowie należy uwzględnić cykliczne fakturowanie po każdym przeglądzie serwisowym.

   

XVII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1.   Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2.   Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

3.   Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Ponieważ wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)      opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2)      wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3)      odrzucenia oferty odwołującego.

4.   Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5.   Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

6.   Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. ustawy.

   

XVIII. Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert częściowych oraz możliwości składania ofert wariantowych.

Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

   

XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową. 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

  

XX. Informacja na temat przewidywanych zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

  

XXI. Opis przedstawienia oferty wariantowej oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.

 Zamawiający nie dopuszcza  możliwości  składania ofert wariantowych.

  

XXII. Informacja na temat możliwości rozliczania się w walutach obcych.

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej tj. w PLN. Nie dopuszcza się możliwości rozliczania w walucie obcej (innej niż złoty polski).

  

XXIII. Informacja na temat aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

  

XXIV. Informacje w sprawie zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Koszty udziału w postępowaniu ofertowym, a w szczególności sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów udziału w postępowaniu ofertowym, za wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy.

  

XXV. Informacje na temat uczestnictwa podwykonawców.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której lub których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom.

  

Załączniki do specyfikacji:

Zał. nr 1.1 - formularz ofertowy

Zał. nr 1.2 – zestawienie oferowanych urządzeń i podstawowych materiałów

Zał. nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art.22.ust.2 ustawy PZP

o zamówieniach publicznych

Zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów art.24. ustawy PZP

Zał. nr 4 - projekt umowy

Zał. nr 5 – projekt budowlany wraz z zał. nr 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6

Zał. nr 6 – projekt techniczny – instalacje elektryczne

Zał. nr 7.1 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) –    branża sanitarna

Zał. nr 7.2 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) – branża elektryczna

Zał. nr 8 – oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej

Zał. nr 9 – warunki gwarancji i serwisu

Zał. nr 10 – wykaz robót wraz z referencjami

Zał. nr 11.1 – obmiar – instalacje chłodzenia

Zał. nr 11.2 – obmiar – instalacje elektryczne

Zał. nr 12 – wykaz sprzętu

Zał. nr 13 – wykaz osób

Zał. nr 14 – oświadczenie do Ustawy z dnia 15 maja 2015, poz.881

Zał. nr 15 – umowa serwisu

Specyfikację zatwierdziła komisja przetargowa oraz inne osoby w składzie:

  1. Włodzimierz Łuszcz………………………
  2. Sarama Jan……………………………….
  3. Wójcik Leszek…………………………….
  4. Rzeszutek Włodzimierz………………….
  5. Czylok Grzegorz………………………….
  6. Sobol Jarosław……………………………
  7. Bieniek Katarzyna.……………………….

   

Załączniki do przetargu 1-2016-PN   
Dodany Data 2016-04-13        Zmodyfikowany Data 2016-05-04      Rozmiar Wielkość 3 MB       Pobrano Download 422


ROZSTRZYGNIĘCIE

W związku ze złożoną ofertą dotyczącą przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną „Budowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Grunwaldzka 3”, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta Firmy:

 TERMAR B. Chlebicki, M. Wróbel Sp. jawna

ul. Wyspiańskiego 18 D

35-111 Rzeszów

Oferta, którą wybrano spełnia wymagania SIWZ i jest najkorzystniejsza, otrzymała największą łączną liczbę punktów we wszystkich kryteriach.

Cena wybranej oferty wynosi 84.700,00 PLN NETTO

Poprawiony: środa, 25 maja 2016 07:22
Liczba odsłon - 965