Opracowanie studium wykonywalności
czwartek, 24 marca 2016 08:33

6-2016-PPU                                                                                                                         Mielec, 24.03.2016r.

 

Zapytanie o cenę

 

postępowanie nie przekraczające 30.000 euro jest prowadzone z wyłączeniem Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust. 8) Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tj. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r. poz. 2164

  

I. Dane dotyczące oferenta

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

 

II. Dane dotyczące zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

ul. Grunwaldzka 3

39-300 Mielec

NIP: 817-16-67-258, tel. 177888950, fax. 0177888954

 

III. Przedmiot zamówienia

Studium Wykonalności do projektu „Ograniczenie strat ciepła oraz poprawa efektywności dostaw ciepła poprzez modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego w Mielcu”. Projekt swoim zakresem obejmuje modernizację około 5 km sieci ciepłowniczych i przyłączy oraz likwidację 8 sztuk węzłów grupowych dwufunkcyjnych i zastąpienie ich około 86 sztukami dwufunkcyjnych węzłów indywidualnych. Włączenie wszystkich węzłów cieplnych w istniejący system monitoringu wraz ze zdalnym odczytem liczników ciepła. Wdrożenie oprogramowania do zarządzania i optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej współpracującego z systemem monitoringu. Szacunkowa wartość całości projektu to 10 mln zł.

 

IV. Wymagania ofertowe

Studium ma być opracowane zgodnie z wytycznymi RPO WP do działania 3.3 Poprawa jakości powietrza (załącznik nr 5 do regulaminu konkursu).

Oferta powinna zawierać referencje wykonywania podobnych opracowań dla energetyki cieplnej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość swobodnego wyboru oferty, całkowitej rezygnacji z wyboru lub dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

 

V. Termin wykonania zamówienia

Należy podać czas niezbędny na wykonanie projektu Studium Wykonalności w dniach, od dnia zlecenia do dnia dostarczenia do Zamawiającego.

 

VI. Miejsce i termin składania ofert

Oferty w formie papierowej należy przesyłać na adres  Zamawiającego w terminie do 15.04.2016 r. do godz. 13.00. w kopercie opisanej adresem Zamawiającego i Oferenta a także nr sprawy 6-2016-PPU.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

VIII. Inne informacje

Do kontaktu z oferentami upoważniony jest:

Wójcik Leszek, tel.17 788 89 70

 

IX. Zastrzeżenia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

­    odstąpienia od procedury bez podania przyczyn,

­    swobodnego wyboru oferty,

­    dodatkowych negocjacji i uzgodnień zarówno w kwestii oferowanej ceny jak i terminów realizacji

­    nie wybrania żadnej oferty, jeżeli ich ceny będą przekraczać zaplanowane na ten cel środki,

­    zrezygnowania z podpisania umowy jeżeli aplikowanie o dotację będzie niemożliwe.

  

X. Kryteria wyboru ofert

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną oferty, oraz spełnieniem wymagań zawartych w formularzu ofertowym.

XI. Termin podpisania umowy

Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego po wyborze oferty w terminie 14 dni,
z zastrzeżeniem, iż nie wcześniej jak zostanie ogłoszony konkurs dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, w którym Zamawiający będzie mógł uczestniczyć.

 

XII. Termin płatności

Termin płatności wynosi 30 dni po wykonaniu przedmiotu zamówienia i wystawieniu faktury VAT oraz po podpisaniu protokołu odbioru.

 

XIV. Załączniki do zapytania o cenę

  1. Formularz ofertowy   
    Dodany Data 2016-03-24        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 115.96 KB       Pobrano Download 436
  2. Projekt umowy   
    Dodany Data 2016-03-24        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 142.7 KB       Pobrano Download 429

 

 

 

 

Zamawiający

Poprawiony: piątek, 29 lipca 2016 09:54
Liczba odsłon - 1194