Sprzedaż działki nr 750 na osiedlu Smoczka w Mielcu
czwartek, 19 listopada 2015 16:31

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność MPEC Sp. z o.o. w Mielcu

39-300 Mielec, ul. Grunwaldzka 3

Do sprzedaży przeznaczona jest działka położona w Mielcu, obręb Smoczka, nr działki 750, powierzchnia działki 3379 m², nr KW 42.968.

Cena wywoławcza działki netto wynosi 60 000 zł netto

/słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych/ plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT wg stawki vat 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2015 roku w siedzibie MPEC Sp. z o.o. w Mielcu przy ul. Grunwaldzkiej 3, pok. 32 o godzinie 12.00.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy sprzedającego wadium w kwocie 5.000 zł najpóźniej do dnia 8 grudnia 2015 do godz. 10.00. Nr rachunku 07 1240 2656 1111 0000 3793 0969 Bank PKO S.A.

Ceną sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości będzie cena uzyskana w przetargu ustnym nieograniczonym, do której zostanie doliczony podatek VAT wg stawki vat 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Na sprzedawanej działce ustanowiona jest służebność gruntowa przejazdu i przechodu pasem o szerokości 5 m. Z uwagi na znajdującą się na działce sieć ciepłowniczą należącą do sprzedającego oraz sieć wodociągową należącą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. kupujący zobowiązany będzie w umowie kupna-sprzedaży nieruchomości ustanowić służebność przesyłu dla tych sieci.

Przystępujący do przetargu powinien posiadać następujące dokumenty:

  1. Dokument tożsamości i dowód wniesienia wadium.
  2. Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków  do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości  oraz potwierdzeniem własnoręczności podpisu.
  3. W przypadku nabywania nieruchomości do majątku odrębnego należy okazać oryginał dokumentu świadczącego o ustanowieniu rozdzielności majątkowej.
  4. Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.
  5. W przypadku pełnomocnictwa notarialnego – wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.
  6. W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (aktualny odpis z KRS).

Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium, należy wpłacić najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne ponosi kupujący.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i sprzedawanej nieruchomości można uzyskać w siedzibie Spółki, tel. 17 788 89 69 pok. 15 w godz. 7-15.

Poprawiony: czwartek, 19 listopada 2015 16:36
Liczba odsłon - 756