Wykonanie projektu instalacji klimatyzacyjnej obejmującego wszystkie niezbędne branże w budynku siedziby spółki przy ulicy Grunwaldzkiej 3
wtorek, 10 lutego 2015 11:15

2-2015-PPU                                                                                                                        Mielec, 2015-02-04

FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ

Postępowanie jako zamówienie nieprzekraczające 30.000 euro jest prowadzone z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Dane dotyczące oferenta :

………………………

………………………

………………………

Dane dotyczące zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

ul. Grunwaldzka 3

39-300 Mielec

NIP: 817-16-67-258

tel. 17 788 89 50, fax 17 788 89 54

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia  obejmuje wykonanie projektu instalacji klimatyzacyjnej obejmującego wszystkie niezbędne branże w budynku siedziby spółki przy ulicy Grunwaldzkiej 3 w dwóch wariantach:

  1. Projekt instalacji z wykorzystaniem urządzeń klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych.
  2. Projekt instalacji z wykorzystaniem absorpcyjnego urządzenia chłodniczego zasilanego ciepłem z sieci ciepłowniczej.

Podstawowe dane budynku to – budynek 3-kondygnacyjny o powierzchni około 1 500.m2.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania do dnia 30.04.2015 r.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego pok. 28 w terminie do 20.02.2015 r. do godz.10.00.

Inne informacje:

Do kontaktu z oferentami upoważniony jest Leszek Wójcik , tel. 17 788 89 70.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kryteria wyboru ofert:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną oferty, oraz spełnieniem wymagań zawartych w formularzu ofertowym.

Wymagania:

1.       Projekt dostarczony do siedziby Zamawiającego ma zawierać:

  1. kosztorys inwestorski – 1 egz. w formie papierowej i  1 egz. w formie elektronicznej,
  2. przedmiar robót – 1 egz. w formie papierowej i  1 egz. w formie elektronicznej,
  3. opis oraz rysunki i plany – 4 egz. w formie papierowej i  1 egz. w formie elektronicznej,
  4. analizę porównawczą rocznych kosztów eksploatacyjnych dla obu wariantów wykonania - 1 egz. w formie papierowej i  1 egz. w formie elektronicznej.

2.       Prosimy o podanie ceny netto i brutto wykonania projektu.

3.       Płatność w terminie 14 dni od daty podpisania odbioru projektu przez zamawiającego i dostarczeniu faktury.

4.       Termin podpisania umowy: do 7 dni od dnia wyboru oferty.

5.       Oferty należy składać w kopercie opisanej adresem Zamawiającego i Oferenta a także nr sprawy                   2-2015-PPU.

 

Załączniki do formularza ofertowego:

Zobowiązania oferenta   
Dodany Data 2015-02-10        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 179.55 KB       Pobrano Download 469

Wzór umowy   
Dodany Data 2015-02-10        Zmodyfikowany Data 2015-02-10      Rozmiar Wielkość 321.22 KB       Pobrano Download 463

Rzuty budynku w formie elektronicznej   
Dodany Data 2015-02-10        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 171.94 KB       Pobrano Download 449


ROZSTRZYGNIĘCIE

W związku ze złożoną ofertą dotyczącą przetargu na „Wykonanie projektu instalacji klimatyzacyjnej obejmującej wszystkie niezbędne branże w budynku siedziby spółki przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Mielcu w dwóch wariantach”, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta Firmy:

BWP Wojciech Pasiński

35-311 Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego 139H/4

Oferta, którą wybrano spełnia wymagania i jest najkorzystniejsza w kryterium cena, które jest jedynym kryterium oceny ofert w tym postępowaniu przetargowym.

Cena wybranej oferty wynosi 6.910,57 PLN netto.

Poprawiony: środa, 04 marca 2015 08:08
Liczba odsłon - 896