Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budynku warsztatowo-garażowego w Mielcu przy ulicy Grunwaldzkiej 3
piątek, 23 stycznia 2015 12:08

1-2015-PPU                                                                                                                                  Mielec, 2015-01-19

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ

Postępowanie jako zamówienie nieprzekraczające 30.000 euro jest prowadzone z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Dane dotyczące zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu

ul. Grunwaldzka 3

39-300 Mielec

NIP: 817-16-67-258

tel. 17 788 89 50, fax 17 788 89 54

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budynku warsztatowo-garażowego w Mielcu przy ulicy Grunwaldzkiej 3.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

Termin wykonania do dnia 31.07.2015.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Zamawiającego pok. 28 w terminie do 23.02.2015 do godz.10.00.

Inne informacje:

Do kontaktu z oferentami upoważniony jest Jan Sarama, tel.  17 788 89 69.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kryteria wyboru ofert:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował ceną oferty, oraz spełnieniem wymagań zawartych w formularzu ofertowym.

Wymagania:

1.     Projekt dostarczony zostanie do siedziby Zamawiającego.

2.     Prosimy o podanie ceny netto i brutto wykonania projektu wraz z wszystkimi uzgodnieniami.

  3.     Płatność w terminie 14 dni od daty wykonania przedmiotu umowy zgodnie z  § 4, p.1 umowy i dostarczeniu faktury.

5.     Termin podpisania umowy: do 7 dni od dnia wyboru oferty.

6.      Oferty należy składać w kopercie opisanej adresem Zamawiającego i Oferenta a także nr

         sprawy 1-2015-PPU.

 

Załączniki do formularza ofertowego:

Koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Mielcu   
Dodany Data 2015-01-23        Zmodyfikowany Data 2015-01-23      Rozmiar Wielkość 64.78 KB       Pobrano Download 540

Wypis z Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego   
Dodany Data 2015-01-23        Zmodyfikowany Data 2015-01-23      Rozmiar Wielkość 669.29 KB       Pobrano Download 606

Wzór umowy   
Dodany Data 2015-01-23        Zmodyfikowany Data 2015-01-23      Rozmiar Wielkość 215.19 KB       Pobrano Download 627

Formularz ofertowy   
Dodany Data 2015-01-23        Zmodyfikowany Data 2015-01-27      Rozmiar Wielkość 116.93 KB       Pobrano Download 634

Zagospodarowanie działki MPEC - Grunwaldzka 3   
Dodany Data 2015-01-27        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 74.51 KB       Pobrano Download 491

Umowa - poprawiony projekt - Grunwaldzka 3 (2)   
Dodany Data 2015-01-27        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 195.83 KB       Pobrano Download 469

Informacje dodatkowe Grunwaldzka 3   
Dodany Data 2015-01-27        Zmodyfikowany       Rozmiar Wielkość 105.83 KB       Pobrano Download 463

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 1. Czy w zakresie projektu znajdują się również rozbiórki budynków, na których znajdować się będzie nowy budynek? - TAK
 2. Czy w zakresie projektantów jest wykonanie mapy do celów projektowych i badań podłoża gruntowego? - Należy wykonać mapę do celów projektowych, natomiast badania podłoża gruntowego można wykonać jeżeli wymagają tego przepisy.
 3. Wg naszej opinii nie ma możliwości wykonania budynku w kształcie przedstawionym na pliku zagospodarowania. Wg danych zawartych na Geoportal Mielec, budynek znalazłby się na dwóch obszarach planu miejscowego - "93EC" czyli tereny obiektów i urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną oraz obszar "94KS" czyli tereny urządzeń i obiektów komunikacji samochodowej - wynika z tego, że na obszarze "93EC" musiałaby znaleźć się funkcja warsztatowa a w obszarze "94KS" - garażowa. – Wg wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu oznaczonego 94KS z przeznaczeniem pod garaże dopuszcza się lokalizację między innymi usług rzemieślniczych.
 4. Budynek znalazłby się nad przechodzącą inst. ciepłowniczą, czy ta sieć pozostałaby pod budynkiem? Czy istnieje konieczność demontażu lub przełożenia jakiś sieci/instalacji? – Sieć pozostaje pod budynkiem
 5.  Czy nowy budynek będzie powiązany funkcjonalnie z istniejącym?- TAK
 6. jaka jest preferowana konstrukcja budynku (tradycyjna murowana, żelbet czy stal)?
  - Preferowana Tradycyjna
 7. jaka ma być wysokość budynku - oferta obejmuje jedynie zapis o wysokości budynku wraz z masztem (21m)? –Wysokość 21 m dotyczy się istniejącego budynku wraz z nowym masztem. Projektowany budynek ma być parterowy.
 8. Czy są jakieś wytyczne co do konstrukcji masztu? czy są dostępne dane nt. obciążeń na maszcie (anteny itp.). - Wymagania dla masztu antenowego.
  Istniejący maszt antenowy zostanie zlikwidowany. Zaprojektować nowy maszt na dachu budynku biurowego, na który zostaną przeniesione zainstalowane anteny. Wysokość całkowita masztu musi być zachowana z obecną i liczona od poziomu terenu wynosi 21m. Maszt typu kratownicowego lekkiego ze stopniami umożliwiającymi wejście i dokonywanie prac serwisowych. Zakończenie masztu z wysięgnikami bocznymi do montażu anten poza jego osią. Konstrukcja masztu połączona z instalacją odgromową budynku. Przedstawić lokalizację szczegółową na dachu oraz stosowne obliczenia wytrzymałościowe. Anteny: typu CB 150MHz, CompleTech CAGP+ 434MHz 2szt., AccessPoint/Bridge WiFi.
 9. Czy projekt przewiduje również powierzchnie utwardzone, zjazdy itp?– Powierzchnie utwardzone istnieją i nie ma wg nas potrzeby wykonywania zjazdów
 10. Kanalizacja teletechniczna, sieć ciepłownicza oraz przyłącz gazu znajdują się w obrębie planowanej inwestycji i wymagają przełożenia, a nie wchodzą w zakres zamówienia. Czy przygotowanie terenu pod inwestycję (przełożenie w/w instalacji poza obrys projektowanego obiektu) jest objęte innym zamówieniem, czy jest składową tej dokumentacji projektowej?– Przyłącz gazowy jest nieczynny, kanalizację teletechniczną należy przebudować.
 11. Brak informacji na temat zakresu koniecznych adaptacji, wewnętrznych instalacji w istn. obiekcie, w celu dołączenia do nich instalacji z projektowanego budynku - jak duży zakres adaptacji będzie wymagany – Należy przewidzieć podłączenie wewnętrznych instalacji z istniejącego budynku.
 12. Prosimy o udzielenie informacji czy zakres zamówienia będzie obejmował przebudowę istniejącego okablowania masztu antenowego ? - Zamówienie obejmuje przebudowę istniejącego okablowania masztu.
 13. Prosimy o udzielenie informacji czyją własnością jest okablowanie zasilające istniejący maszt antenowy ? - Okablowanie jest własnością zamawiającego.
 14. W przypadku gdy przedmiotem zamówienia jest projekt masztu antenowego wraz z jego instalacjami i urządzeniami prosimy o udzielenie wyczerpującej informacji na temat istniejącej instalacji i urządzeń antenowych przeznaczonych do wykorzystania / przeniesienia. - Istniejący maszt antenowy zostanie zlikwidowany. Zaprojektować nowy maszt na dachu budynku biurowego, na który zostaną przeniesione zainstalowane anteny. Wysokość całkowita masztu musi być zachowana z obecną i liczona od poziomu terenu wynosi 21m. Maszt typu kratownicowego lekkiego ze stopniami umożliwiającymi wejście i dokonywanie prac serwisowych. Zakończenie masztu z wysięgnikami bocznymi do montażu anten poza jego osią. Konstrukcja masztu połączona z instalacją odgromową budynku. Przedstawić lokalizację szczegółową na dachu oraz stosowne obliczenia wytrzymałościowe. Anteny: typu CB 150MHz, CompleTech CAGP+ 434MHz 2szt., AccessPoint/Bridge WiFi. Okablowanie pomiędzy budynkiem i masztem wykonane obecnie na lince nośnej na wysokości 12m nad poziomem terenu podwieszone do budynku na tej samej wysokości. Prowadzone w rurach PVC pod tynkiem do wysokości 1,5m nad poziomem terenu i wprowadzone do budynku. Kable antenowe typu Tri-LAN 400 WLL.
 15. Prosimy o informację czy Zamawiający zgodzi się na zmianę nazewnictwa przedmiotu zamówienia ? Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz orzecznictwem sformułowanie „Projekt Budowlano-Wykonawczy” nie może być stosowane w procedowaniu administracyjnym. Zatem, czy Zamawiający zgodzi na sformułowanie „Projekt Budowlany (uszczegółowiony)” ? Proponowane przez nas nazewnictwo jest dopuszczane w wydziale Architektury i Budownictwa przy Starostwie w Mielcu. - Zamawiający zgadza się na na sformułowanie „Projekt Budowlany (uszczegółowiony)
 16. Prosimy o informację jakim trybem Zamawiający przewiduje rozstrzygnięcie postępowania? - Zamawiający przewiduje rozstrzygnąć postępowanie w terminie 30 dni od daty składania ofert. Do tego terminu Komisja przetargowa podejmie decyzję i poinformuje pocztą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz umieści komunikat na swojej stronie internetowej o rozstrzygnięciu postępowania.
 17. Prosimy o udzielenie wyjaśnień w sprawie kolizji projektowanego budynku z istniejącym przyłączem gazowym ? Czy Zamawiający posiada w tym zakresie warunki techniczne na przebudowę lub zabezpieczenie przyłącza ? Czy w zakresie Zamówienia należy przewidzieć projekt budowy nowego przyłącza ? -Przyłącz gazowy jest nieczynny i nie wymaga projektu.
 18. Prosimy o udzielenie wyjaśnień w sprawie kolizji przewidywanego budynku z istniejącym przyłączem teletechnicznym ? Czy Zamawiający posiada w tym zakresie warunki techniczne na przebudowę lub zabezpieczenie przyłącza lub posiada szczegółową wiedzę na temat przedmiotowej infrastruktury ? Czy w zakresie Zamówienia należy przewidzieć projekt budowy nowego przyłącza teletechnicznego ? - Trzeba przewidzieć projekt nowego przyłącza teletechnicznego.
 19. Czy Zamawiający posiada stosowne dokumenty formalno-prawne umożliwiające budowę budynku w granicy z sąsiednią działką np. zgoda lub umowa z właścicielem jako dokument niezbędny w procedowaniu administracyjnym ? -Nie posiada.
 20. Zgodnie z załączoną koncepcją Zamawiający przewiduje budowę nowego budynku w formie dobudowy do istniejącego budynku administracyjnego. Z koncepcji wynika, że dobudowa będzie zlokalizowana przy ścianie z otworami okiennymi. Prosimy o potwierdzenie, że zamurowanie istniejących okien nie spowoduje zmian parametrów techniczno-użytkowych w istniejącym budynku a co za tym idzie nie będzie wymagane zwiększenie zakresu o przebudowę i uzyskanie np. odstępstwa od PIP w zakresie oświetlenia światłem dziennym stanowisk pracy. Przypominamy, że zgodnie z Prawem Budowlanym oraz obowiązującym orzecznictwem zamurowanie otworów okiennych w ścianie zewnętrznej konstrukcyjnej jest zmianą parametrów techniczno-użytkowych i wiąże się z przebudową istniejącego budynku co zmienia zakres zamówienia. -Zamurowanie 1 szt. okna nie spowoduje zmian parametrów techniczno użytkowych w istniejącym budynku.
 21. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie żądał decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę ? - Zamawiający nie będzie żądał decyzji o pozwolenie na rozbiórkę.
 22. W umowie § 2 pkt. 3 Zamawiający określa zakres dokumentacji projektowej i zarazem lokalizację przyłączenia do mediów. Prosimy o potwierdzenie, że przyłączenie kanalizacji sanitarnej od istniejącego budynku jest możliwe ? - Tak, jest możliwe.
 23. Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie przewiduje projektu kanalizacji ścieków technologicznych ? - Nie przewiduje.
 24. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie żądał wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z wymogami Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. - Zamawiający będzie żądał wykonania dokumentacji zgodnie z wymienionąustawą.
 25. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie żądał wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w skrócie STWiORB ? -Tak.
 26. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie żądał wykonania kosztorysu inwestorskiego zgodnie z DZ. U. 2004 Nr 130 poz. 1389 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ? - Zamawiający będzie żądał wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
 27. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje projektu instalacji technologicznej w postaci odciągów spawalniczych ?. Zgodnie z załącznikami do zapytania ofertowego Zamawiający żąda tylko zaprojektowania wentylacji pomieszczeń. - Zamawiający wymaga zaprojektowania wszystkich instalacji niezbędnych do projektowanych pomieszczeń.
 28. Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie z konieczności uzyskania przez Wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę ?. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego zobowiązanie się do przedsięwzięcia czynności mających na celu uzyskanie pozwolenia na budowę jest umową zlecenia. Przyjmując na siebie takie zobowiązanie Wykonawca – projektant nie może zobowiązać się do uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie art. 58  kodeksu cywilnego nieważnym jest przepis zobowiązujący projektanta do uzyskania pozwolenia na budowę w określonym czasie. Nie jest zgodnym z literą prawa uzależnienie wypłaty wynagrodzenia za sporządzenie dzieła, jakim jest projekt architektoniczno-budowlany od uzyskania pozwolenia na budowę. Nie jest zgodnym z literą prawa uzależnienie wypłaty wynagrodzenia za zastępstwo inwestora przed organami administracji w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na budowę, gdyż elementami przedmiotowo istotnymi umowy zlecenia jest podjecie starania w celu osiągnięcia rezultatu, a nie określony wynik. Zleceniobiorca nie może wziąć na siebie odpowiedzialności za uzyskanie określonego rezultatu. Tym bardziej niedopuszczalnym jest – w świetle obowiązującego prawa – zapis nakładający na projektanta kary umowne w przypadku nie uzyskania pozwolenia na budowę w określonym terminie. Bezwzględnie należy zaznaczyć, że postępowanie administracyjne mające na celu wydanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę może zostać unieważnione w trybie odwoławczym lub znacznie przedłużone z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy np. odwołanie stron postępowania, brak wymaganych dokumentów lub umów cywilno-prawnych etc. Ponadto brak zapisów w umowie obligujący do podjęcia niezbędnych działań przez Zamawiającego, które mają na celu przygotowanie i dostarczenie dokumentów formalno-prawnych jako załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę a za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności np. oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, upoważnienia etc. - Zamawiający wymaga uzyskania przez Wykonawcę uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.
 29. W umowie § 10 pkt. 2 Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie żądał w tym okresie i po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę aktualizacji dokumentacji projektowej w przypadku wystąpienia okoliczności za które Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności np. zmian przepisów z zakresu budownictwa lub prawa zamówień publicznych, technologii, dezaktualizacji cenników kosztorysowych itp. które de-facto mają wpływ na powstanie wady fizycznej lub prawnej dokumentacji projektowej. - Zamawiający dochodził będzie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy.
 30. W związku z faktem, że Zamawiający włączył w zakres dokumentacji projektowej dokument w postaci decyzji o pozwoleniu na budowę prosimy o potwierdzenie, że wygaśnięcie ważności decyzji o pozwoleniu na budowę w okresie trwania rękojmi nie będzie podstawą dochodzenia roszczeń za wady. - Wygaśnięcie ważności decyzji o pozwolenie na budowę w okresie trwania rękojmi nie będzie podstawą dochodzenia roszczeń za wady.
 31. Czy Zamawiający zgodzi się na wdrożenie zapisu w umowie, który umożliwi Wykonawcy dochodzenie dodatkowego wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w fazie wysokiego zaawansowania prac?. Zgodnie z przyjętą zasadą w takiej sytuacji następuje wynagrodzenie uwzględniające procentowy stopień zaawansowania wraz z przekazaniem materiałów. - Zamawiający nie zgadza się na dodatkowe wynagrodzenie.Zamawiający wyraża zgodę na zmiany w umowie, umożliwiające wypłatę wynagrodzenia proporcjonalnie do zaawansowania prac w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy.

ROZSTRZYGNIĘCIE

W związku ze złożoną ofertą dotyczącą przetargu na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budynku warsztatowo-garażowego przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Mielcu, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta Firmy:
PK PROJEKT Krystian Krawczyk
39-300 Dębica
ul. Ligęzów 34
Oferta, którą wybrano spełnia wymagania i jest najkorzystniejsza w kryterium cena, które jest jedynym kryterium oceny ofert w tym postępowaniu przetargowym.
Cena wybranej oferty wynosi 17.850,00 PLN netto.

Poprawiony: środa, 04 marca 2015 07:45
Liczba odsłon - 1824